HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Skeleton Found in House at Rajagiriya  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

l,lska kqÿgq fidhqrd n,kak
rdc.sßfha ksjig .sh ke.Kshg

we| Wv ;snqK
whshdf.a wegiels,a, yuqfj,d


;u fidhqrdf.a ÿl iem fidhd ne,Sug udi 5 lska muK Tyq jdih lrk nj lshk ksjig .sh úg Tyq fmfkkakg fkdisá nj;a jeäÿr úmrï lsÍfï§ ksjfia ldurhl we|la u; ñhf.dia Èhù .sh Tyqf.a isref¾ weglgq ál muKla olakg ,enqK nj;a rdc.sßh m%foaYfha ldka;djl wo WoEik fmd,sishg meñKs,s lr ;snqKd'ñhf.dia ;sfnk mqoa.,hd 55 yeúßÈ nq,;aisxy,f.a l=f¾ kue;s wfhls' Tyq tu ksjfia ;ksj Ôj;aù we;s w;r Tyqf.a ìßh
kS;sfhka fjkaùfuka miq wjqreÿ 15la muK ;siafia fofokd fjku Ôj;ajk nj mejfia'
rdc.sßh" je,slv" is,ajd udjf;a ;u fidhqrd jdih l< ksjfia ldurhlska ñksia wegiels,a, ±l ìhgm;aù ta .ek fidhdn,k f,i Tyqf.a ke.Ksh fmd,sishg ±kqï§
we;'
¨Kqú,j;a;" wl=rK m%foaYfha mÈxÑ weh wo WoEik ksjig tkúg fodr.=¿ oud ;snqK nj;a ielhla we;sù w.=¿ lvd we;=¿jQ nj;a ta wjia:dfõ wegiels,a, yuqjQ nj;a weh lshd isáhd'fuu wegiels,a, yd wjg ;snqK oE mÍlaId lr ñhf.dia we;af;a nq,;aisxy,f.a l=f¾ keue;s ish fidhqrd njg weh ;yjqre lr y÷kdf.k ;snqKd'
wi,ajeis ksjdij, mÈxÑlrejkaf.ka isoaêh ms<sn| úuiSfï§ udi 4l muK ld,hl isg tu mqoa.,hd ;uka kqÿgq nj Tjqka fmd,Sishg m%ldY lr we;'
je,slv fmd,Sisfha iq¿ meñ‚,s wxYfha ia:dkdêm;sjrhd we;=¿ lKavdhula fï .ek mÍlaIK isÿ lrkjd'fuh ljr Èkhl isÿjQ urKhlao hkak fuf;la wkdjrKh lr .ekSug yelsù ke;s w;r fuh iajNdúl urKhlao" >d;khlao" hkak ;ju ;yjqre lr ke;'
fï ms<sn| ufyaia;%d;a mÍlaIKh meje;aùug kshñ;h'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter