HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Six ecrets for beauty  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

yevldßhkag ryia 6la

ú,dis;d lrñka yev ùug leue;s hqj;shka wkjYH f,i tajdg úhoï l< hq;= keye' w,audß mqrjd .ksñka we÷ï wdhs;a;ï tl;= lsÍug jvd Tng wdl¾IKShj yev fjkak ir, mqreÿ yd wd;au úYajdifhka isàu;a m%udKj;a fjhs'


 01' miq Èk w¢k we÷ï l,ska ie,eiqï lsÍu
WoEik ld¾hnyq, jk ksid miq Èk we£ug iqÿiq we÷u l,skaod rd;%sfhau iQodkï lsÍu Tng;a myiq jkq we;' mdjyka wdÈho ta wi,u ;nkak' miq Èk Wofha fldKavd ú,dis;dj muKla ilid .ekSug ld,h fjka lrkak' túg Tfí ld,ho wmf;a fkdhkq we;'02' ksje/È hg we÷ï f;dard.kak
ukd ksudjlska hq;= ksje/È hg we÷ï f;dard .ekSu Tfí ú,dis;dj mßmQ¾K lrhs' lmq frÈj,ska ksuejqKq ksje/È fn%Ish¾ yd hg l,siï fukau YÍrh yev lrk hg we÷ïo f;dard .kak'

03' ú,dis;d wkqlrKh ksje/Èj lrkak
ú,dis;d jqK;a úúO ldka;djkag .e<efmkafka úúO wdldrhghs' ú,dis;d lrk m%isoaO ldka;d pß; tajd wkq.ukh lrkafka hï Í;shlg wkqjh' fï ksid tajd fyd¢ka wOHhkh lr wkq.ukh lrkak'

04' W;aij wjia:djg wkqj we֕ f;dard.kak
ldka;djla w¢k m,¢k wdldrh lemS fmfkkafka th wjia:djg wkqj wdl¾I”hj f;dard .kafka kï muKs' Tn fmkqug .e<efmk iqkaor ú,dis;d muKla f;dard .ekSfuka jeä w,xldrhla ysñlr .kak' WodyrKhla f,i Tfí wdh;k m%Odkshd iuÛ W;aijhlg iyNd.s fõ kï wkjYH f,i mshhqre fmfkk f,i ú,dis;d fkdlrkak'05' YÍrfha m%udKhg we÷ï f;dard.kak
l,siï yd lñi" í,jqia wdÈh wef`.a yevhg wkqj f;dard .ekSfuka jeä fmkqula ,nd.; yelshs'

06' iqÿiq w,xldr wdNrK m,¢kak
we÷ï me,e÷ïj,g jeä w,xldÍ;ajhla f.kÈh yels jkafka thg WÑ; wdhs;a;ï me,e£fuks' ud, yd fí%ia,Ü wdÈh we÷fï j¾Khg wkqj .<md .ekSu;a jeo.;a'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter