HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Sad Story  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ÈhKsh .eìkshla‌ lr m,d.sh kreu mshd

;u ÈhKshg ,sx.sl w;jr fldg" fmd,sishg ìfhka m,df.dia‌ ji mdkh lr l,auqfKa frday,l m%;sldr ,nñka isá whl= miq.sh ^8 od& ishU,dKa‌vqj fmd,sish úiska tu frdayf,a§ w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish mejiSh'

fuf,i ji mdkh lr ishÈú ydks lr .ekSug ;e;alr ;snqfKa
ishU,dKa‌vqj .,awuqK m%foaYfha ã' tï' lreKdfiak keue;s ^32& msfhls'


óg i;s lsysmhlg fmr fudyqf.a 13 yeúßÈ ÈhKsh nfâ wudrejla‌ i|yd m%;sldr .ekSug frday,g .sh miq isoaêh ffjoH mÍla‍IK j,§ fy<sjQ w;r" weh fouia‌ .eìkshla‌ nj ;yjqreù ;sfí' fï ms<sn|j wehf.a mshd ielmsg w;awvx.=jg .ekSug fiùfï§ m%foaYfhka m,df.dia‌ fuf,i ji mdkh lr ;snQ nj fmd,sish m%ldY lrhs'

iellre l,auqfKa wIafrdma frdayf,a§ w;awvx.=jg .;a w;r" Tyq ^10 od& fmf¾od fudkrd., wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej 19 Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍug fudkrd., ufyia‌;%d;ajrhd ksfhda. lf<ah'

ishU,dKa‌vqj fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il lms, O¾um%sh fiakdêm;s o is,ajd uy;df.a Wmfoia‌ mßÈ Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il ðkodi" fmd'fld' rdcmla‍I ^41827& wl,xl ^66451& hdl=¾ ^43473& yd ^19538& iqukfialr hk ks,OdÍka iellre w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ;sìKs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter