HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Raigam Tele'es 2014 Awards Night  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

rhs.ï ckm%shu k¿jd idrx." ks<sh Wodß

2014 jif¾ rEmjdyskS rhs.ï fg,Sia iïudk Wf<, 11jeks jrg;a fmf¾od ^12& fkÆï fmdl=K rÛyf,a§ meje;aúKs' fuys ckm%shu k¿jd f,i idrx. Èidfialr o ckm%shu ks<sh f,i Wodß j¾Kl=,iQßho f;aÍm;a jQy'

remjdyskS udOH iy fg,s kdgH l,dlrejkaf.a ks¾udK we.hSug ,laflfrk fuu iïudk rd;%sfha§
iïudkhg md;%jQ l,dlrejka iy ks¾udK my; oelafõ'jif¾ úYsIag;u fg,skdgHh
fpia – wdkkao wfíkdhl ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH k¿jd
fpia ^lS¾;s – úYajð;a .=Kfialr iaj¾Kjdysks&


jif¾ úYsIag;u fg,skdgH ks<sh
fpia ^ufyaIs – pdkaokS fifkúr;ak iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH ;sr rpkh
fpia – wreK fma‍%ur;ak ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH wOHla‍IKh
fpia – wdkkao wfíkdhl ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u taldx.sl fg,skdgHh
orefjda – wdkkao wfíkdhl ^cd;sl rEmjdysksh&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH ixialrKh
fpia – c.;a ùr;=x. ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH iydh k¿jd
fpia – C%siafgda*¾ – ufyakao% fmf¾rd ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH iydh ks<sh
fpia – fïkld – wud úf–fialr ^iaj¾KjdyskS&

keÛStk fg,skdgH k¿jd
.sßl=< – lsß nKavd – uOqIdka y;a,yj;a; ^iaj¾KjdyskS&

keÛStk fg,skdgH ks<sh
uq;=leg isyskh – hfYda l=udßydñ – ;drld jkakswdrÉÑ ^iajdëk rEmjdysksh&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH .S; .dhlhd
isysk wrka tkak – fndr¿ je,su; .S;h – k§l .=ref.a ^cd;sl rEmjdysksh&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH ix.S; wOHla‍IKh
fpia – frdayK ùrisxy ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH .S; .dhsldj
.sßl=< – ÿl t,df.k mhg mdjvfia .S;h – kkaod ud,skS ^iaj¾KjdyskS&

jif¾ úYsIag;u fg,skdgH leurdlrKh
fpia – ;sir ;=,ajka ^iaj¾KjdyskS&
 

 
 

 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter