HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Malsha's Feedback on Her Facebook Mud Photos  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

la,í .syska îu;ska isák
f*aia nqla
PdhdrEm .ek
u,aId meyeÈ,s lrhsmiq.sh Èkj, f*aia nqla Tiafia wka;¾cd,h mqrd me;sreK PdhdrEm lsysmhlska fy<sorõ lr ;snqfka Ôjka l=udr;=x. ÈhKsh jk niakdysr m<d;a uka;%S u,aId l=udr;=x. la,í .syska îu;ska isák wdldrhhs'
fuu PdhdrEm iïnkaOfhka meyeÈ,s lsÍula isÿ lrkakg u,aId ±ka bÈßm;aj isà'
wef.ka ta .ek weiQ m%Yak j,g

,enqK ms<s;=re my; mßÈh'


fldfyag o biafldaf, .sfha'


úp,s bkag¾keIk,a'

fldgg w¢kak wdihs lshkafka we;a;o@


wfka ug fldgg w¢kak ,iaik weÕla o ;sfhkafka' ,iaik weÕla ;sfnkjd kï b;sx ks;ru w¢kjd fldgg'

u,aId khsÜ la,í hkjd lshkafka we;a;o@

fndrejg lshkak ´fk kEfka kE lsh,d' ;reK ldf,a kï .shd'ta;a oeka jev wêl ksid tajg hkak fj,djla kE'tfykï b;sx wrlal= álla is.rÜ tlla fydfrka yß fndkjd we;s fkao@

jhska álla kï fndkjd'ta;a b;sx î,d jeá,d bkafk kï kE'

t;fldg fï ojiaj, f*aianqla tfla wrlal= is.rÜ wf;a ;shka fld,af,d ;=re¨ lrka bkak mska;+r j.hla m<fj,d ;shkjd ta .ek fudlo lshkak ;sfhkafka'

.Ekshlag uv .ykfldg tlafld nvqjla lshkjd' ke;akï .‚ldjla lshkjd'is.rÜ"wrlal= fndkjd lshkjd' .Ekshlaj my;a lrkak lshkak mq¿jka Thjf.a tajfka' ta mska;+r uxj;a oel,d kE'Th Tlafldu t<shg tkak .;af;a uu uf.a foaYmd,k woyia msg lrkak .;a;uhs'tl tl kdhlfhda wdfhu;a f.akak ux iafÜÊ .dfka k.skafk ke;s ksid mkai,a .dfka hkafk ke;s ksid fïl ug .ykak f.kdmq uvla'

we;a;gu u,aId fudkjf.a pß;hlao@

uu ljodj;a ke;s pß;hla ujd fmkak,d kE'm;a;sks wïudjf.a pß;hla lsh,d iqÿ we|f.k mkai,a .sysx ujd mdk pß;hla uu ljodj;a ñksiaiq biairyd rÕmd,d kE'uu ÿlaú|,d yeÈ,d kE ;uhs'ta;a ug ´k flfklaf. ÿl lsõju tal fyd¢ka f;areï .kak mq¿jka'ux fndrejg ÿlaú|,d Thd,d jf.a Ôú;hla .;lrkjd lsh,d
ldgj;au lsh, kE' wms taiS jdykj,ska neye,d tfyu lshkak .sfhd;a tal uyu uy fndrejla jf.au úys¿jla'ux fl,ska l;d lrk jerÈ foa jerÈ lshk flfkla'

wfma rfÜ ;re‚hka wfma ixialD;sh ksid ysrfj,d ;shkjd lsh,d ys;kjdo@

fufyuhs n,kak wfma rfÜ msßñkag ´ku fohla lrkak mq¿jka'thd,d lrk ´k fohla yß'fudkfoa lr;a msßñ fmdrj,a fjkjd'ta;a .eyekshla ta foa l<du f,dafl ke;s uv .ykjd'fukak fï my;a ;;a;ajh fï ráka w;=.d,d odkak ´k'.eyekshg;a msßñhdg;a tlu úÈhg i,lk iudchla yokak wms uykais .kak ´k'msßñkaf. T¿j, ;sfhk ta uv iqoao lrkak ´k'yeu ;siafiu .eyeksh ysrlrkak oÕ,k iudc l%uhg ux úreoaOhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter