HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

malani fonseka speaks about teledrama broadcast tribute  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

lmamï §ug wlue;s ksid miq.sh
ld,fha fg,skdgH lf<a kE

;ud miq.sh ldf,a fg,skdgH wOHla‍IKh fkdlf<a tod cd;sl rEmjdysksfha isá ixúOdkd;aul l,a,shlg lmamï §ug ;snQ oeä wlue;a; ksid hEhs m%ùK iskud ks<s md¾,sfïka;= uka;%skS ud,kS f*dkakafiald uy;añh Bfha ^11 od& Èjhsk mqj;am; yuqfõ mejiqjdh'

miq.sh ldf,a we;euqka wOHla‍IKh l< fg,skdgH ojfika foflka rEmjdysksfha úldYkh l<d' uu fï jevj,g ;Èkau úreoaO jqKd'

 
 Tjqka uf.a b,a,Sulg;a lkafkd§ uqo,g ;ek§ fg,skdgH m%o¾Ykh l<d' fï wkqj miq.sh ld,fha b;d ÿ¾j, uÜ‌gfï fg,skdgH mjd úldYkh jqKd'

fï l,a,sfha iuyre ;du;a rEmjdysksfha fiajh lrkjd' tod lrmq foaj,a bÈßhg;a lrkak fokak tmd lsh,d ldreKslj b,a,d isákjd'

fuu ;;a;ajh wkqj miq.sh ld,fha ud r.mE fg,s kdgH mjd úldYkh lsÍug Ndr.;af;a keye' Bg fya;=j widOdrKhg tfrysj ud l%shd lsÍu yd Tjqkag uf.ka i,a,s .kak neß ksihs'

rEmjdyskS fg,skdgH úldYkh lsÍu i|yd uqo,a iy ,sx.sl w,a,ia‌ ,nd .;a njg miq.sh rcfha ysgmq weue;sjrhl= fj; fpdaokd t,a, ù ;sìKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter