HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda will contest the forthcoming general election  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wksjd¾hfhkau
uyskao ó<. uy ue;sjrKhg
;r. lrkjd

Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka kdufhdackd ,enqKo fkd,enqKo ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d t<fUk uy ue;sjrKfha § wksjd¾hfhkau ;r. lrk nj Tyqf.a m%ldYl frdydka je,súg uy;d mjihs'

ì'ì'is'ixfoaYh iu. mej;s iïuqL idlÉPdjlg tlafjñka
frdydka je,súg uy;d fuu woyia m< lr we;s nj i|ykah'Y%s ,xld ksoyia mlaIfhka ;r. lsÍu ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wfmalaIdj nj Tyq i|yka lr we;'

flfiafj;;a Bg wjia:djla fkd,efnkafka kï fjk;a mlaIhlska fyda ysgmq ckdêm;sjrhd bÈß uy ue;sjrKh i|yd ;r. lrkq we;s nj je,súg uy;d m%ldY lr ;sfí'

fï jk úg ysgmq ckdêm;sjrhdg Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka kdufhdackd ,ndfkdfok njg úúO u; m< jk w;r tfiajqjfyd;a ;r. lrkq ,nkafka l=uk mlaIhlska o hkak ms<sn| ;ju;a ;SrKhlg t<U fkdue;s nj Tyq m%ldY lr we;'

fmdÿ fmruqK jeks ikaOdkhlska ;r. lsÍu ms<sn|j ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wjOdkh fhduqù we;s nj o frdydka je,súg uy;d ì'ì'is'ixfoaYh iu. jeäÿrg;a i|yka lr ;sfí'

uy ue;sjrKhg ;r. lsÍu i|yd rg mqrd ish¿ ue;sjrK fldÜGdY wjrKh jk mrÈ ixúOdhlhka m;a lr we;s nj wdrxÑ ud¾. mjihs'

Tjqkaf.ka w;sYh nyq;rh oekg ikaOdkh ksfhdackh lrk md¾,sfïka;= uka;‍%Sjreka hhso tu wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter