HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

JHU MP's coordinating secretary nabbed with drugs  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

îÉmd¾á"iudc Yd,dj,g
u;a fm;s úl=Kq

fy< Wreu uka;%sf.a

iïnkaëlrK ks,OdÍ f,dalfjf<|
uOHia:dkh wi, § w,a,hs


cd;sl fy< Wreufha md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk uka;%sjrhl=f.a iïnkaëlrK ks,Odßhl= nj lshk mqoa.,hl= ryia fmd,sisfha ks,Odßhl=o we;=¿ y;rfokl= iqfLdamfNda.S fudag¾ r: follska u;afm;s úlsKSug f.k wd wjia:dfõ§ iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wmdh ¥;hka úiska
w;awvx.=jg .kq ,en we;'

iudc Yd,dj,g iy fjr<dikakfha mj;ajk ^îÉmd¾á& idoj,g fydr ryfia úlsKSug úfoaY rgj,ska f.kajk ,o nj lshk fï u;afm;s f;d.h fld<U fldgqfõ f,dalfjf<| uOHia:dkh wi, fudag¾ßhl /£ isá Wmdh ¥;hdg wf,ú lsÍug f.k wd wjia:dfõ fufia w;awvx.=jg m;ajQ nj iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßfhla mejeiSh'


tu u;afm;s .kqfokqjg meñ‚ iqfLdamfNda.S fudag¾ r:fha Tjqka ika;lfha ;snQ remsh,a ,laI 1 1$2la jákd u;afm;s 48lao iqrdnÿ ks,OdÍka Ndrhg f.k we;'fï u;afm;s tlla remsh,a 3"500 isg 4"000 olajd uqo,g wf,ú lrk njo mÍlaIKj,§ fy<s ù ;sfí'

tu ryia fmd,sia ks,Odßhd iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j úiska w;awvx.=jg .kq ,eîfuka miq Tyqf.a wkkH;dj oek.ekSug ryia fmd,sisfhka úuiSfï§ Wiia ks,Odßfhla iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßhl=g oekqï § ;sfnkafka tjeks mqoa.,hl= ryia fmd,sisfha fiajh fkdlrk njhs' túg iqrdnÿ Wiia ks,Odßhd mjid we;af;a jHdc ryia fmd,sia ye÷kqïm; iïnkaOfhka tu iellreg ;j;a fpdaokdjla bÈßm;a lrk njhs'

fï ms<sn| tu ryia fmd,sia ks,OdÍka iu. jQ ixjdoh wjika ù we;af;a ryia fmd,sisfha kdu f,aLkfha wod< ks,Odßhdf.a ku ;sfnk nj ryia fmd,sisfha Wiia ks,Odßhd ;yjqre lsÍfuka miqj njo iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßfhla mejeiSh'
iellrejka y;rfokd miq.sh i;s wka;fha ud,s.dlkao wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 30od olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; fldg ;sfí'

iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ u;ao%jH ld¾hdxYfha m%Odk iqrdnÿ mÍlaIl ;s,la l=udr Èidkdhl" iqrdnÿ mÍlaIljreka jk ixch ksYdka;" ksYdka; r;akdhl" iñ; ,laIdka" wixl nKavdr" wð;a .=Kfiak hk uy;ajre jeäÿr mÍlaIK mj;aj;s'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter