HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Tima ld,hg iqÿiq kqiqÿiq wdydr

udislj isÿjk wd¾;jfha§ fndfyda ldka;djka wmyiq;djg m;a fjkjd' udxi fmaYsj, fõokdj" reêrh msgùu yd iu úhe<Su jeks wmyiq;d md,kh lr .ekSug Tfí wdydr rgdj

.ek ie,ls,su;a ùu jeo.;a'le,aishï ) ffoksl wdydr fõ,g tla jrla fyda le,aishï wvx.= wdydrhla tla lr .ekSu jvd;a iqÿiqhs' fidahd lsß


ùreÿrejla fyda ó lsß fuhg lÈu wdfoaYlhla' Tfí wia:s Yla;su;a lrñka m%fndaOhla ñka ,nd.; yelsh'


ldfndayhsfâ%Ü ) OdkHuh yd fl¢ iys; kejqï m,;=re jeks wdydr .ekSu Tng m%udKj;a jk w;ru ldfndayhsfâ%Ü iys; wdydr isref¾ úc,kh md,kh lrhs'
c,h ) wd¾;jh iufha§ Tfí YÍrfhka Èhr wêlj msgfjhs' fï ksid fyd¢ka c,h mdkh lsÍuo jeo.;ah'
Lksc,jK ) f,uka yd wkakdis Lksc ,jK wvx.= m,;=reh' ue.akSishï ;rndrelu md,kh lrjhs' lcq yd fndaxÑ o ue.akSishï wvx.= wdydr fjhs' fïjdo Tfí wdydr fõ,g tla lr .ekSug Wkkaÿjkak'


fm%daàka ) wd¾;j iufha§ isrerg Yla;sh ,nd .ekSug fm%daàka iys; wdydr ,nd .ekSu jeo.;a' lsß yd l=l=¿ uiaj, fïjd nyq,j wvx.=h'
úgñka ´6 ) úgñka ´6 wd;;sh iukh lsÍug iu;ah' flfi,a jeks wdydrj, fïjd wvx.= jk ksid WoEik wdydrhg fujeks fmdaI”h wdydr yeu úgu tla lr.kak'


hlv ) Èk 5la muK YÍrfhka reêrh msgjk ksid hlv wvx.= rgb¢" fndaxÑ yd uia j¾. iEfyk f,i wdydrhg .kak'
kqiqÿiq wdydr ) lef*ka ) YÍrfha Biag%cka uÜgu ñka jeä lrjhs'
iSks ) meKs ri wdydr ks;r .ekSu w,i nj we;s lrjhs' fï ksid flala yd flda,d jeks meKs ri îu j¾.j,ska wE;a jkak'
ÆKq ) ÆKq iys; wdydr msmdih we;s lrjhs' laIKsl wdydrj, ÆKq wêlj wvx.= jk ksid tjeks wdydr .ekSu md,kh lrkak'
Tn;a wd¾;j iufha§ yeuúgu iun, wdydr fõ,la ,ndf.k ksfrda.Sj isàug W;aidy .kak'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter