HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

r;sfhka ,efnk M, .ek ñ;Hd u; 05la

,sx.sl ixi¾.h fya;=fjla YÍr fi!LHhg ,efnkd fyd| iy krl m%;sM, ms<sn|j fkdfhla u;s u;dka;r ck;dj w;r uq,aneif.k ;sfí' f,dj fndfyda fofkl= w;r m%p,s; tjka u; lsysmhla i;Hfhka f;dr njhs ta ms<sn| wOHhkhl
ksheÆKq ngysr úoHd{hska fmkajd fokafka'

tu ñ;Hd u;hka jkafka'''01' ,sx.sl tlaùula u.ska úYd, jYfhka le,ß oykhla isÿjk njg we;s úYajdih

02' ldka;djla iy msßñfhl= w;r jhia mr;rh wjqreÿ 10la ùu ,sx.sl lghq;= i|yd jvd;a WÑ; njg we;s u;h'

03' ,sx.slj tlaùu yDohdNdO i|yd fya;=jk njg jk úYajdih

04' ,sx.slj tlajk wjia:dfõ§ fïia me<| isáh hq;=hehs mj;sk u;h'

05' fn,a,ka iy fpdl,Ü u.ska ,sx.sl Yla;sh jeäÈhqKq fõ hehs mj;sk úYajdih'

wdpd¾h wefrdka B lefrd,a iy wdpd¾h rfI,a iS j%Suka f.a m%Odk;ajfhka fuu m¾fhaYKh lr ;sfnkjd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter