HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot Gossip  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fldgfl;k ùisjQ kvqj kej; i,lkakehs kS;sm;sf.ka wNshdpkhla

 .d,a, yhsfõ v%hsj¾,d niaj, jy, Wv ke. iag%hsla 

Wvq /jq, jejQ kdu,a ;%Sù,hl .syska

Wvq /jq, jejQ kdu,a ;%Sù,hl .syska
 miq.sh i;sfha isg ish mshdf.a wämdf¾ hñka Wvq /jq, jeùfï fudaia;rhla mgka.;a kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhd miq.shod iSwhsãhg lg W;a;r §ug wdfhao tu kj Wvq /jqf,ks'

wo Tyq ish f*aia nqla .sKqug w¨;a PdhdrEmhla tlalrñka ;ud ;%Sù,rhl .sh nj lshd we;s w;r tyso Tyqf.a kj fmkqu Èiafõ'
fï tu PdhdrEmhs'
 fldgfl;k ùisjQ kvqj kej; i,lkakehs kS;sm;sf.ka wNshdpkhla

lyj;a;" fldgfl;k ujl yd ÈhKshlf.a oaú;aj >d;kh iïnkaOfhka fpdaokd ,nd isá ú;a;slrejka ;sfofkl= miq.shod uydêlrKh úiska ksfodia fldg ksoyia lsÍfï kvqj kej; i,ld n,k f,i

kS;sm;sjrhd úiska wNshdpkdêlrKhg wo fm;aiula f.dkq lrd'
tu ;Skaÿj .ek iEySulg m;aúh fkdyels neúka ú;a;slrejkag tfrysj ÿka tlS ;Skaÿj wj,x.= lr o~qjï muqKqjkakehs o kS;sm;sjrhd úiska wNshdpkdêlrKfhka b,a,d we;'


.d,a, yhsfõ v%hsj¾,d niaj, jy, Wv ke. iag%hsla

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha .d,af,a isg uyr.u n,d Odjkh jk fm!oa.,sl niar: tfld,yl fiajlfhda wo ^15od&Odjkfhka bj;aj .d,a, niakej;=ïfmdf,a j¾ckhl ksr;j isáhy'

.d,af,a isg uyr.u hdug Odjk ld,igykla ,nd§ we;;a uyr.ñka wdmiq taug ld,igykla fkd§ug úfrdaOh m,lrñka fudjqyq fufia j¾ckfha ksr;j isáhy'

.d,af,a isg uyr.u n,d hdug isá u.Syq fï ksid wmyiq;djhg m;ajQy'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter