HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

AG files a motion regarding the FR petition filed by Gotabaya  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

f.daGdNh w;awvx.=jg .ekSug
fkdyels md¾Yj .ek lreKq meyeÈ,s lSßula

ysgmq wdrla‌Il f,alï f.daGdNh rdcmla‌I uy;d w;awvx.=jg .ekSfuka j<lskakehs bl=;a uehs 13 od mekjQ w;=re ;ykï ksfhda.h Tyq iïnkaOj fmd,sia‌ mÍla‌IK meje;afjk isoaëka 04 lg wod<j muKla‌ l%shd;aul úh hq;= hEhs fYa%IaGdêlrKh Bfha ^08 jeksod& tu
ksfhda.h ms<sn| meyeÈ,s lsÍula‌ lrñka i|yka lf<ah'Tyq w;awvx.=jg .ekSfï ;yku tu isoaëka ms<sn| mÍla‌IK mj;ajk uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYfha wOHla‌I kd.yj;a;" ksfhdacH fmd,sia‌m;s rú ffjoHd,xldr hk uy;ajrekag iy fmd,sia‌m;sjrhdg muKla‌ n,meje;aúh hq;= w;r f.daGdNh rdcmla‌I uy;df.a fm;aifï j.W;a;rlrejkag yer bka ndysr lsisfjl=g Widú ksfhda.j,ska n,mEula‌ fkdúh hq;= hEhso ksfhda. flßKs'

fY%daIaGdêlrKh Bfha ^8 od& tf,i lreKq meyeÈ,s lf<a kS;sm;s fjkqfjka fmkS isá w;sf¾l fid,sisg¾ ckrd,a hika; fldaodf.dv uy;d l< b,a,Sula‌ i,ld ne,Sfuka wk;=rejhs' Tyq tu b,a,Su lr ;snqfKa fY%daIaGdêlrKhg f.dkqler ;snQ fudaiula‌ u.sks'

ta wkqj Bjd jkiqkaor uy;añh iy ir;a o wdnDD uy;d yuqfõ fm;aiu Bfha le|jk ,§' f.daGdNh rdcmla‌I uy;d w;awvx.=jg .ekSu j<la‌jk w;=re ;ykï ksfhda.hla‌ ksl=;a lf<a;a ta úksiqrejka fofokdh'

w;sf¾l fid,sisg¾ ckrd,a hika; fldaodf.dv uy;d lshd isáfha úksiqre uvq,a, ÿka w;=re ;ykï ksfhda.fha wmeyeÈ,s ;eka rdYshla‌ we;s ksid tajd meyeÈ,s lr .ekSu i|yd b,a,Su l< njhs'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter