HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dissolution before no-faith motion  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

md¾,sfïka;=j fyg rd;%S úiqrejhs


ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska fyg ^24 od& rd;%sfha md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍu isÿlrk nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. Tia‌fia wkdjrKh úh' mla‍I úmla‍I md¾,sfïka;= uka;%Sjreka lsysm fokl=f.kau fï ms<sn| l< úuiSfï§ 24 jeksod rd;%s md¾,sfïka;=j úiqrejk nj oek.kakg ,enqKq nj Tjqyq m%ldY l<y'ue;sjrK l%uh ms<sn| iNdj l,a ;eîfï újdohla‌ wo ^23 od& iy fyg ^24 od& md¾,sfïka;=fõ§ meje;afõ'

wo mia‌jre 1'00 g fuu újdoh werfUk w;r fyg fmrjre 9'30 isg fojeks Èkhg;a újdoh meje;afõ'

fuu újdoh meje;aùfuka miqj j¾;udk md¾,sfïka;=fõ ld,h wjika lrñka th úiqrejd yßk nj by; wdrxÑ ud¾. i|yka lf<ah'

iema;eïn¾ udifha wÆ;a md¾,sfïka;=jla‌ msysgqjk nj ñka fmr ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o mqj;am;a l;=jreka yuqfõ m%ldY lr ;sìKs' iema;eïn¾ ui wÆ;a md¾,sfïka;=jla‌ msysgqjkafka kï wf.daia‌;= ui wjika fjoa§ md¾,sfïka;= ue;sjrKhla‌ meje;aúh hq;=h' ue;sjrKhla‌ meje;aúh hq;af;a md¾,sfïka;=j úiqrejd yer Èk 52 la‌ iy 65 la‌ w;r ld,h ;=<§h'

flfia fj;;a fuu i;sh ;=< md¾,sfïka;=j úiqrejk njg miq.sh Èkj, foaYmd,k la‍fIa;%fha fukau ckudOH Tia‌fia o b.s m<lr ;sìKs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter