HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dinakshi & Hemal  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fyaud,a ir.slhs'' ta újdy fhdackdj .ek kï uu ys;kjd'''


ckm%sh fg,s ks<shl jk ÈklaIs m%shidoa óg Èk lsysmhlg fmr ldf.a;a wjOdkhg ,lajQ pß;hla njg m;ajqKd' ta wehf.a wÆ;au rx.kh ksid'' ird.S fof;d,a ism.ksulska hq;a ydÿ jeiailska weh .S; rEm rpkhlg odhl ù ;snqKd' flfia kuq;a fï Èkj, ;rula ld¾hnyq,
ðú;hla .;lrk ÈkalaIs .ek wÆ;a f;dr;=re álla wms wrka wdjd'

fuys§ wef.a újdyh .ek jf.au" ;j;a lrkd lsysmhlau iïnkaOfhka úuik ,o fjkiau wdldrfha m%Yak lsysmhlg ÈkalaIs ms<s;=re ÿkafka fukak fï wdldrfhka''''
Tfí wÆ;au Ñ;%mgh .ek hula lsõfjd;a @
tal we;a;gu uf.a Ôúf;a lvbula' fudlo uu m<fjks j;djg ;uhs Ñ;%mghl m%Odk pß;hla r.mEfõ'''
Tn oeka ls mdrla fofjks ukud,s jqkdo @
^iskd fiñka& tal b;sx yefudau wyk m%Yakhla' 15la 16 ú;r we;s'''

,xldfõ ird.S k¿fjla kï lrkak lsõfjd;a ta ljqo @

.dñ” f*dkafiald''' uE; ld,fha kï fyaud,a rKisxy''

ta ird.S k¿jd Tng újdy fhdackdjla f.kdfjd;a Tn fudlo lrkafka @
fyaud,a kï b;sx fydohs' ux ys;,d n,kjd'''


fï w;ßka Tn fï whg fok flá wjjdoh ne.ska lshkak'' ufyaIs " fk;=" WfmalaId
ufyaIs &pß; f;dard fírd .kakjd kï fydoh'''
fk;+ & rx.k olaI;djfhka m% fhdackhla wrf.k keye'''
WfmalaId & bkak úÈygu bkak lsh,d ;uhs lshkak ;sfhkafka''

,xldfõ ird.S ks<sh @
iî;d fmf¾rd

Tn fldgg w¢kafka wehs @
ug ´k ksid''

Tn Wfoa ke.sákfldg §msld mÿfldaka fj,d ysáfhd;a fudlo lrkafka @
uu §msld mÿfldakag wdihs' uu ys;k foaj,a thd lshkjd''''

fojk ukud,s ljoao m,fjks ukud,s fjkafka
tal wudre m%Yakhla fkfï'''' <.md; fmak ÿrl keye'''

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter