HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Colombo Fastest Growing City in the MasterCard Global Destination Cities Index  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uyskao hq.h f,dalh Èkhs'' .sh yh jir f,dalfha fõ.fhkau j¾Okh jQ k.rh fld<Uhs


rks,a t,jk úYajdi Nx.hg ‘úmla‍I kdhl" uyf,alï" cd;sl ixúOdhl’ Y‍%s,ksm ;=ka lÜgqj;a w;aika fohs''2009 jif¾ isg 2015 olajd yh jir ;=< f,dalfha fõ.fhkau j¾Okh jQ k.r w;r m<uq ia:dkhg meñ”ug fld<U k.rh iu;aj ;sfí'

udiag¾ ldâ úiska lr ;sfnk fuu jd¾Isl iólaIKhg ^Uiafg¾Cw¾â >af,dn,a fViaákáTkaia Cbàia ftkafvx & mdol lrf.k ;sfnkafka fuu k.r j,g meñKs ixpdrlhskaf.a j¾Okhhs'

fï wkqj" fuu ld, iSudj ;=< f,dalfha fõ.fhkau j¾Okh jQ k.rh f,i fld<U k.rh m;afjoa§ ms<sfj,ska fpka.avq" wnqvdì" Tidld" ßhdâ" is wka" ;dhsfma" fgdalsfhda" ,Sud" fydaÑ ñka isá fõ.fhka j¾Okh jQ wksl=;a k.r njg m;aj ;sfí'
fuu k.r 10 w;=ßka 07 lau wdishdkq k.r ù ;sîu lemS fmfka'

hqoaOfhka miqj ,xldjg meñKs ixpdrlhska m%udKh j¾Okh ù ;sîu fya;=fjka ,xldj fuu o¾Ylfha uq,a ;ekg m;aj ;sfnk nj i|ykah'
fld<U k.rh miq.sh jir yhl ld, iSudj ;=<§ ishhg 21 l lemS fmfkk j¾Okhla ,nd ;sfí'

fuu j¾Okh ,nd ;sfnkafka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a md,k iuh ;=< ùuo lemS fmfkk ldrKdjls'

 

rks,a t,jk úYajdi Nx.hg ‘úmla‍I kdhl" uyf,alï" cd;sl ixúOdhl’ Y‍%s,ksm ;=ka lÜgqj;a w;aika fohs''

wdKavqjg yd w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg tfrys úYajdiNx.hg úmla‍I uka;‍%Sjre 113 fofkl=g jvd jeä msßila fï jk úg w;aika ;nd we;s nj úmla‍I uka;‍%sjreka lsh;s'

ta i|yd úmlaI kdhl ksu,a isßmd, o is,ajd" Y%S,ksm uy f,alï wkqr m%sho¾Yk hdmd" Y%S,ksm cd;sl ixúOdhl iqis,a fma%ïchka;" r;akisß úl%ukdhl" È'uq' chr;ak jeks m‍%n,hkao w;aika ;nd we;ehs mejfihs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter