HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Basil's Project Money Appear in His Wives Account  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

neis,af.a fm%dfclaÜj, i,a,s
jhs*af.a .sKqfï

fld<U jrdh k.rh we;=¿ jHdmD;s .Kkdjlska ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmlaI uy;dg ,enqKq fldñia uqo,a fldaá .Kkla Tyqf.a Nd¾hdjf.a kñka mj;ajdf.k .sh mokul .sKqulg ner lr we;s nj Bfha ^25& meje;s fy<sorõj kue;s m%jD;a;s idlÉpdjl§ wkdjrKh l<d'
tys§ fï f;dr;=re mejiQ md¾,sfïka;= uka;%S k,Ska
nKavdr m%ldY lf<a fld<U jrdh k.rfha fldgil bÈlsÍï fjkqfjka
,nd§ we;s weußldkq fvd,¾ tla,laI mkiaoyil fldñia uqo, neis,a rdcmlaI uy;d úiska ;u Nd¾hdj jk mqIamd rdcmlaI uy;añh kñka mj;ajdf.k hk mokfï .sKqug ner lr we;s njhs'meje;s ckdêm;sjrKh i|yd fuu uqo,a Ndú;d lr ;sfnk nj;a wkdjrKh lrf.k we;' Bg wu;rj rdcH Wlia yd wdfhdack nexl=j o remsh,a ,laI myf<djl uqo,la ckdêm;s ue;sjrK iufha§ mqIamd rdcmlaI mokug ,nd§ ;sfnk njg;a fidhd.;a nj uka;%S k,ska nKavdr i|yka lf<ah' fïjdg j.lsjhq;af;a Ök iud.u fkdj iShg oyh myf<dj fldñia ,nd.kakd ¥Is; foaYmd,{hka nj;a uka;%Sjrhd m%ldY lf<ah'
fuu moku 2010 fkdjeïn¾ 24od mqKH mokula f,i msysgqjd ;sfnk nj mejiQ nKavdr uy;d" tu moku 2014 fkdjeïn¾ 24od msysgqjd.;a wh úiskau Bg wh;a uqo,a mßyrKh lr ;sfnk nj uQ,H wmrdO fldÜGdih isÿlrf.k hk mÍlaIKj,§ ;yjqre lrf.k ;sfnk nj;a i|yka lf<ah'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter