HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

What are the health benefits of tomatoes  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wreu mqÿu .=Kfok ;lald,s hqI


;lald,s hqI ms<sld wjOdku wvqlrkjd' tajf.au fldf,iagfrda,a uÜguo wvq lrkjd' ifï iy ysiflia j, fi!LH ;;ajho jeäÈhqKq lrkjd'

;lald,s hkq  ue.akSishï iy fmdiamria jeks Lksc j,ska
fmdfydi;a" úgñka ta" fla" î1" î2" î3" î5 iy î6 jeks úgñka j¾. wka;¾.; m,;=rls' tu Lksc j¾. iy úgñka j¾. fi!LHg b;du;au ys;lrhs' tu fmdaIl mod¾:  iu iy ysiflia jvd;a fyd¢ka wdrlaId lrkjd';lald,s hqI ilia lr.kakd úg kejqï ;lald,su Ndú;d lrkakg fyd¢ka u;l ;nd .kak';lald,s hqI j, wka;¾.; ^,hsfldmSks& mßfNdackh lrkjdkï mqria: .%ka:s ms<sld wjOdku wju lr.kakg mq¿jka' ;lald,s j, we;s ;ka;= iy c,h nvje,a i|ydo b;du;au m%fhdackj;a fjkjd'

u,noaOh iy mdpkh jeks ÔrK frda.S;;ajhka i|yd iykh ie,iSugo ;lald,s hqI j,g iqúfYaIS yelshdjla ;sfnkjd'

;ka;= j,ska fmdfydi;a ;lald,s wkqNj lrkjdkï fldf,iagfrda,a uÜgu wvqlr.kakg mq¿jka nj úfYaI{hska mjikjd' jeä fldf,iagfrda,a uÜgug tfrysj igyka lrk ksfldáksla wï,ho ;lald,s hqI j,  wka;¾.;hs'

wjidk jYfhka l;d lsÍug ;sfnkafka ;lald,s j, we;s m%;sTlaisldrl ms<sn|jhs' tu m%;sTlaisldrl j,ska fmdfydi;a ;lald,s wkqNj lsÍfuka yoj;a frda." weÿu iy Èhjeähdj we;sùu j,lajd.kakg mq¿jka'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter