HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

US Secretary of State John Kerry Arrived in Sri Lanka  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

weußldkq rdcH f,alï
fcdaka flaÍ Èjhskg (PdhdrEm)
wdrlaIdjg keõ folhs n,af,d 50 hs


,xldfõ foÈk ks, ixpdrhla i|yd wfußldkq rdcH f,alï fcdaka flÍ uy;d wo WoEik 8'10 g ,xldjg f.dvneiafia weußldkq hdkhlsks'
Tyqf.a wdrlaIdj i,ik ks,OdÍka yd WmlrK /f.k ,xldjg fk!ld folla
meñK ;sfnk w;r iqkLhska 50 lao f.kú;a we;s nj jd¾;d jkjd'
Tyq f.dvnisk wjia:dfõ
úfoaY weu;s ux., iurùr Tyqj ms<s.;af;ah'
fï jkúg ckdêm;s" w.ue;s yd úfoaY wud;Hjrhd iu. Tyq idlÉPd mj;ajd we;'
Tyq woyia olajñka lshd we;af;a


19 jk jHjia:d ixfYdaOkh iïu; lr .ekSu yd furg ;=< ixys¢hdj we;s lsÍu i|yd .kq ,nk l%shdud¾. wfußldfõ m%idohg ,laj we;s njls'
,xldj fkamd,hg Woõ lsÍug uq,skau bÈßm;aùu .eko i;=gqjk njlshk Tyq
wfußldj iEu úg u Y%S ,xldfõ wkd.;h yev.eiaùu i|yd iyh fok nj;a
furg ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd fkdìhj ;Skaÿ ;SrK .ekSu i;=gg lreKla nj;a m%ldY lr we;'
Tyq meñKs wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska
 
 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter