HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Too much light in bedroom can make you fat?  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uy;a fjkak fya;=j ksok ldurfhka fidhd.kak

lEu md,kh l,;a" fudk ;rï jHdhdu l,;a wefÛa uy; wvq lr.kak neß ùu yß iq,n meñKs,a,la' fuhg fya;=j Tfí ksok ldurfha hï hï ;;ajhka úh yels nj
Tn kslugj;a is;=jdo@
úoHd{hska mjik wdldrhg ksok ldurfha úÿ,s myka o,ajdf.k ksod .ekSu" t<sfhka tk wdf,dalh ldurfha ;sr frÈ ;=,ska we;=,a ùu fyda Tfí cx.u ÿrl:kfha iq¿ wdf,dalh mjd Tfí YÍrh ;rndre ùug fya;= jkjd'


fï ishÆ ldrkd j,ska Tfí kskaog Tn fkdoekqj;aju ndod jkjd muKla fkdfjhs' fï ksid isref¾ ishÆ moaO;Ska weyrúu isÿ jkjd'

wfma isrer yeÈ,d ;sfnkafka oyj,g jev lrkakg iy rd;%shg úfõl .kakghs' fï ksihs rdf^bfhÈ wmg kskaola wjYH jkafka' fï kskafoa§ Tfí ishÆ l%shdj,ska kej; ilia ù B<Û ojig iqodkï lsÍula isÿ jkjd'

w;r u. kskaog ndod ùu u.ska fï ish,a, k;r jkjd jf.au fï ksid we;s jk fydafudak ixisoaëka f.a m%;sm,hla f,i Tn uy;a jkjd'

b;ska Tn kskaog hkakg ´kE yels ;rï w÷re mßirhlhs' kskaog we;s jk ndod yels ;rï wvq lr.kakg;a ´kE' tl È.g meh yhl j;a kskaola ,eîu;a jeo.;a'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter