HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tharushi Nayanathara  


iuyr ‍;reKhka oelalu wdl¾IKhla we;s ‍fjkjd


fï fjoaÈ lS fofkla Tfí wdorh m;,d ;sfhkjo@ f.dvla fkfjhs' u;l ysáh lSm fofkla bkakjd' ta w;ßka lS fofkla Tfí wdorh ,nkak


jdikdjka; jqKdo@ <.È fjklka tlaflfkla ú;rhs' th;a oeka kE'

úryj;a ry n,,d we;s fkao@
Tõ' f.dvla

Tng ys;ska ;kshu wdorh lrmq flfkla bo,d keoao@
iuyr wh oelalu kï wdl¾IKhla we;sfj,d ;sfhkjd'


Tfí isysk l=urd jpk ;=klska úia;r lf<d;a@ rEmh jeo.;a kE' uf.a foudmshkag .re lrk" udj ln,d .kak flfkla'

;reIs újdyfha§ yoykg uq,a;ek fok flfkla fjhso@ Êfh;sIh yodrk flfkla úÈhg wksjd¾h fhkau fmdfrdkaoï .e<mkjd'

ieñh;a l,d Yaf¾;arfha flfkla fjkjg leu;so@ keye

Tfí ieñhd l,d lghq;=j,ska Tnj bj;alrkak yeÿfjd;a@ újdyfhka miafia fldfydug;a uu r.mdk tlla keye'

Ôú;fha Tfí isysk ukaÈrh f.dvk.kak leue;s fld;eko@ fld<ug wdikak ;ekl

bjqï msysï neß flfklag újdyh welemo@ kE ''' újdyfhka miafia tajd bf.k .kS' uu;a tfyu ;uhs'

iïmQ¾K ku & l¿wdrÉÑ .uf.a ;reIs khk;drd .=Kr;ak'

fjk;a kï & f.org iqÿ fkdakd lshkjd'

jhi & ^leu;s kï& 25 hs

Wi $ nr & Wi 5'2 hs nr lsf,da 48 la hs

,.akh & OkqRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter