HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Surprised operation at Karapitiya Hospital  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

foìä orejka fjka l<
lrdmsáfha úYañ; ie;alu


.d,a, lrdmsáh YslaIK frdayf,a m<uq j;djg ^19od& isÿ flreKq foìä orejka fjka lsßfï ie;alu id¾:l nj tu ie;alug tlajq úfYaI{ Y,H ffjoH lKavdhu mjikjd' 2015 ud¾;= ui 11 jeks Èk fuu foìä orejka fofokd .d,a, uy
fudaor frdayf,aÈ Wm; ,eìh'

ta wlañuk l+reÿj;a; Ök ñ;‍%;aj .ïudkfha mÈxÑ wdYd ouhka;s keu;s ujgh' miqj fuu foìä orejka fofokd Y,Hl¾uhg Ndckh lrK f;lauo .d,a, lrdmsáh Ysla‍IK frdayf,a <ud oeäi;aldr tallfha m‍%:sldr ,eìh' fuu ie;alu mqrd meh yhla ;siafia lrKq ,enQjls
ta wkqj ffjoHjre ;SrKh lrkafka fuu oeßhka fofokdf.ka ÿ¾j, oeßh Y,Hl¾uhla u.ska bj;a lsÍughs'

idudkHfhka fujeks orejka fjka lsÍfï ie;alï isÿ lrkq ,nkafka orejkaf.a bm§fuka wjqreoaola fyda folla blau hdfuka wk;=rejhs' kuq;a" fuu ì<SÈhkaf.ka ÿ¾j, orejdf.a yoj;g Yla;sh ,nd§u ksid wfkla orejdf.a yoj; l%ufhka wl¾ukH ùug ,laùu ksid fouia úh;s fuu ì<sÈhkaf.a Y,Hl¾uh blaukska isÿ lsÍug ffjoHjrekag isÿjkjd'

ta wkqj 19 jkod wÆhu fuu ì<sÈhka fjka lsÍfï Y,Hl¾uh wdrïN jk w;r" Bg úfYaI{ ffjoHjreka 15 fofkl= iyNd.S jqKd'

meh 10 lg wdikak ld,hla isÿl< fuu ixlS¾K Y,Hl¾ufhka wk;=rej ;sf,dalsf.a Ôú;h fírd .ekSug ffjoHjreka iu;a jqj;a" ;sjxls oeßhg tu jdikdj ysñ jkafka keye' ie;alñka miqj ;sf,dals ì<s¢h lrdmsáh frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a l<d'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter