HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Special News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

újdyl hqj,a ,sx.slj yeisfrkafka b|ysg¨

újdyl mqoa.,hska ffokslj ,sx.slj yeisÍu i|yd ue,slula olajk nj újdyl ldka;djka weiqßka isÿl< iólaIKhlska wkdjrKh ù ;sfí' lskais wdh;kh úiska isÿl< fuu
ióla‍IKhlg wkqj újdyl l;=kaf.ka wvla muK uilg lsysmjrla muKla ,sx.slj yeisÍfuka ;Dma;su;a jk nj jd¾;d fõ'  lskais wdh;kh mjikafka ;u iólaIKhg tlajQ ldka;djka 10]la muK ,sx.slj tlajkafka uilg tlajrla muKla njhs' újdyl ldka;djka i;shlg jrla fyda uilg fojrla ,sx.slj tlaùfuka iEySug m;aùu widudkH ;;ajhla fkdjk nj f,dia wekac,Siays ufkda ffjoH bfjdaka f;dauia mjid ;sfí'weh mjid we;af;a újdyl Ôú;fha we;s mSvkh" fjfyi iy yÈisfha meñfKk wu;r úhoula fyda frda.S ;;ajhla úiska we;s lrk wd;;sh fofokdg tlaùug we;s Wjukdjg ndOdldÍ jk njhs'

tfukau Ôú;fha we;s Woafõ.lr nj" wNsfhda.d;aul nj iy ryis.; foh újdy ùu iu. w;=reoka ùuo fuhg fya;=jla nj f;dauiaf.a woyihs'

fuu ;;ajh hï ldka;djlg udkisl úhjq,la kï ta i|yd fhdackd lsysmhla bÈßm;a lrk bfjdaka f;dauia mjikafka ;u iylre W;a;f;ackh jk foa lsÍu" wdor Ñ;‍%mghla tlg keröu" i;sm;d rd;‍%s wdydrhg msg;g hdu wd§ foa isÿlsÍu u.ska fofokd w;r ,sx.sl wjYH;dj Woa§mkh lrkq we;s njhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter