HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Seven Unp mp's to Cross Over - T.B.Ekanayake  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

tcdmfha 7 fofkla‌ <.§u úmla‍Ihg


wdKa‌vqfõ isák tla‌i;a cd;sl mla‍I ue;s weue;sjreka 07 fokl= <.§u úmla‍Ihg tla‌ùug kshñ;h'

fuu ue;s weue;sjreka úmla‍Ihg tla‌lr .ekSu i|yd fï jk úg uQ,sl idlÉPd jg folla‌ mj;ajd we;ehs ysgmq weue;s à' î' talkdhluy;d
Èjhsk mqj;am;g mejeiSh'

tcdm kdhl w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.a l%shdl,dmh ksid oeä l,lsÍug m;aj isák fuu msßi ;jÿrg;a úl%uisxy uy;d w.ue;sj isáhfyd;a mla‍Ihg yd rgg úYd, m%Yakj,g uqyqK§ug isÿjk nj mjik nj talkdhl uy;d mejeiSh'j;auka wdKa‌vqfõ rdcH yd ksfhdacH weue;sOqr ,nk lsysmfokl=o fï msßi w;r isák nj lS weue;sjrhd Tjqkaf.a wdrla‍Idj iïnkaOfhka .egÆ u;= úh yels neúka wjika fudfyd; ola‌jdu kï fy<s lsÍfuka je<lS isák njo lSh'

úmla‍Ifha fcHIaG uka;%Sjreka lsysmfokl=o fuu idlÉPdjg tla‌j isák ksid idlÉPd id¾:l jqjfyd;a uy ue;sjrKhg fmr Tjqka úmla‍Ihg tla‌jkq we;s njo fyf;u wkdjrKh lf<ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter