HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Royal Baby: Kate Middleton gives birth to a girl  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

flÜ l=ußhg
ÈhKshla

f,daljdiSkaf.a wjOdkh ks;e;skau Èkd isák ì%;dkH rc mjq,g wo ^2& w¨;a idudðlfhl= tlajqKd'
Tgqkak ysñ ú<shï l=uref.a ìßh flaÜ l=ußhg wo
ÈhKshl ,enqKd'wef.a fojk ore m%iQ;sh jk fuh Y%S ,xldfõ fõ,dfjka miajre 2'04 g muK
,kavka kqjr§ isÿ l<d'
ñka fmr 2013 cQ,s ui fcda¾Ê l=urd Wmka w;r wo isg Tyqg mqxÑ ifydaoßhla isákjd' ±ßhg rd;a;,a 8 wjqkai 3 la Wmf;a§ nr ;snqK nj;a uj iy ±ßh fofokdu fyd| fi!LHfhka isák nj;a ì%;dkH wdrxÑ fy<s lrkjd'
flaÜ l=ußh frday,a .; lr meh 3 lg wvq ld,hl§ iajdNdúl ore Wm;la f,i w¨; Wmka is`.s;a;sh ìys lr we;'flaÜ l=ußh fojk orejdg iQodkï jk ld,fha isg f,dal udOH weh .ek jßkajr úúO f;dr;=re m< lr ;snqK w;r wo tu i;H yd wi;H mqj;a ish,a, fï wdrxÑh iu. wjika fjkjd'
orejd .eyekqo msßño hkak .ek ta rfÜ i`.rd udOHj, ;r. mjd wdrïN lr ;snqKs'
uq,a ld,fha flaÜ l=ußhg ksjqka orejka ,efnkakg isák njgo wdrxÑ me;sr ;snqK kuq;a th wo fndrejla jqKd' wÈka miq orejdg ;nk ku .ek ;r.hla wrUk nj fï w;r tla i`.rdjla m%ldY lr ;sfnkjd'

,nk n%yiam;skaod ì%;dkHfha B<`. ue;sjrKh meje;afjk miqìul fuu m%jD;a;shgo úYd, wdkafoda,khla we;sj ;sfnkjd'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter