HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

President Meets with Vithya’s Mother and Brother  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

úoHd YsIHdjf.a >d;k iellrejka
úfYaI wêlrKhla‌ yuqjg


hdmkfha§ miq.shod ¥IKh lr urd oeuQ isjf,da.kdoka úoHd kue;s YsIHdjf.a >d;khg iïnkaO iellrejka úfYaI wêlrKhla‌ yuqjg le|jd läkï kvq úNd.hla‌ meje;aúh hq;= nj ckdêm;s
ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejiSh'
isiqúhf.a >d;kh ;uka oeä f,i fy<dolsk nj;a >d;khg iïnkaO iellrejkag Èh yels Wmßu oඬqjï ,nd§ug lghq;= lrk nj;a ckdêm;sjrhd mejiSh'

hdmkh fjïnä Wiia‌ nd,sld úoHd,fha meje;s /ia‌ùulg iyNd.s fjñka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d Bfha ^26 od& fuu woyia‌ m< l< w;r wêlrKhg .,a
.eiQ mqoa.,hkag tfrysj o kS;suh mshjr .kakd nj ckdêm;sjrhd tys§ lSh'

lhsÜ‌ia‌ mqkal=ä;sõ uyd úoHd,fha bf.kqu ,nñka isá 18 yeúßÈ tu YsIHdj miq.sh 13 jeksod wudkqIsl f,i >d;kh lr ;snQ w;r Bg iïnkaO iellrefjda 9 fofkla‌ miq.sh 20 jeksod hdmkh wêlrKh yuqjg bÈßm;a lrkq ,enQy'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d hdmkh wdKa‌vqldr ks, ksjfia§ >d;khg ,la‌ jQ oeßhf.a foudmshka yuq ù wod< isÿùu ms<sn| ;udf.a lk.dgqj o m< lr isáfhah'

>d;khg iïnkaO iellrejkag urK ovqju ,ndfok f,i b,a,ñka hdmkh" ls,sfkdÉÑh" ukakdru iy jjqkshdj Èia‌;%sla‌lj, y¾;d,a jHdmdr o meje;aúKs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter