HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

MODI  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

W;=rg bvï fmd<sia yd uQ<H n,;, fokq – fudaÈf.a n<,d t,shg mkS


bx§h w.ue;s kf¾kao% fudaÈf.a Y%S ,xld ixpdrfhka miq Ndr;Sh ck;d mlaIfha ksfhdað;hska msßila ,xldfõ lghq;= ksÍlaIKh i|yd tjd ;snQ w;r tu ksfhdað; msßi ,xldfõ ixpdrh w;r;=r rdð; fiakdr;ak weu;sjrhd
yd ã tï iajdñkdoka weu;sjrhd yuqù idlÉPdo mj;ajd bxÈhdjg f.dia fuu wdkafoda,kd;aul m%ldYh bx§h udOH yuqfõ mjid we;'
fou< ck;djg iu whs;sjdislï §u i|yd 13 jk ixfYdaOkh yryd mQ¾K m%cd;ka;%jd§ f,i n,h fnodyßk f,i Y%S ,xld rchg oekqïÿka nj;a hqoaOh fya;=fjka jekaoUqjka jQ 80 000l muK ldka;djkag jD;Sh mqyqKqjla ,ndfok f,i wjOdrKh l< nj;a Ndr;Sh ck;d mlaIfha úOdhl lñgq iNsl t,a .fkaIka uy;d bx§h udOHhg jd¾;d lr we;'
bxÈhdkq n,y;aldrh ueo w;aika lrkq ,enQ 13 jk ixfYdaOkfhka oekg ,nd§ug b;=rej we;af;a bvï fmd<sia yd uQ<H n,;, fldgila muKla ksid Tjqka oekqï § we;af;a fuu n,;, W;=rg ,ndfok f,i nj;a fuh iïmQ¾Kfhkau Y%S ,xldfõ wNHka;rhg bxÈhdj kej;;a w; fmùug isÿlrk iDcq n,mEula nj;a m%ùk foaYmd,k úpdrlhka fmkajd fohs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter