HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Lasith Malinga Ipl Incident  


ud,sx.f.a jerÈj,g frdIdka uydkduf.ka oඬqjï


bka§h m%sñh¾ ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu ksfhdackh lrk ,is;a ud,sx.g ;rÛ .dia;=fjka 5%l uqo,la ov f,i kshu lr ;sfnkjd' Tyqg fuf,i ov uqo,la kshu lsÍug fya;=j ù ;sfnkafka
miq.sh 25 jk od ikarhsi¾ia yhsordndoa  lKavdhu iu. mej;s ;r.fha§ fâúâ fjdak¾g neK je§fï iy iroï lsÍfï isoaêhla fya;=fjka'
fuys úfYaIu isÿùu jkafka ,is;a ud,sx.g wod< ovh mkjd ;sfnkafka ;rÛ ;Srl jYfhka lghq;= lrk frdaIdka uydkdu úiska ùuhs'

fâúâ fjdak¾ ,l=Kq 9lg ojd .ekSfuka wk;=rej ,is;a ud,sx. msáfhaÈ yeisreKq wdldrh bka§h m%sñh¾ ,S.a ;r.dj,sfha kS;sÍ;s W,a,x>Kh lsÍula njg frdIdka uydkdu ;SrKh lsÍu fya;=fjka fuu ovh mkjd ;sfnkafka'

ta flfia fj;;a fuu ;r.fha§ ,is;a ud,sx. ,l=Kq 23lg lvqÆ 4la ojd .ksñka ;r.fha fyd| u l%Svlhd f,i o iïudkhg md;%ùu o ;j;a iqúfYaIS isÿùula'

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter