HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Kerry breaks leg in Alps bike accident  


fcdaka flÍ iaúÜi¾,ka;fha§ mdmeos wk;=rlska frdayf,a

miq.shod Y%S ,xldfõ ixpdrhlo ksr;jQ weußldkq rdcH f,alï fcdaka flÍ fï Èkj, iaúÜi¾,ka; ixpdrfha fh§ isák w;r;=r úfõlhla ,eî mdmeÈ mÈkakg f.dia wo wk;=rlg ,laj frday,a.; lr ;sfnkjd' iaúÜi¾,ka;fha we,amaia l÷ wdY%s; fmfoil ;j;a lKavdhula iu. Tyq mdmeÈ mÈk w;r yÈisfha weo jeàu ksid mdohla
ì÷Kq nj úfoia jd¾;d i|yka lrkjd' wk;=rej fy,sfldmagrhla wdOdrfhka Tyqj frdAy, lrd /f.k tk ,ÿj frdayf,a yÈis m%;sldr i|yd fhduqlr we;s nj bßod iji jd¾;d jqKd'

71 yeúßÈ fcdaka flÍ mdmeÈ Odjkh lsÍu ld,hla ;siafia lrk nj;a Tyqf.a m%sh;u l%Svdjla nj;a wkdjrKh jk w;r fï wdldrhg Tyqg tu l%Svdfjka wk;=rla isÿùu úr, wjia:djla njo weußldkq jd¾;d i|yka lrkjd'
brdlfha kHIaál jevms<sfj< fjkqfjka idlÉPd lsÍug iaúÜi¾,ka;hg f.dia isá rdcH f,alïjrhd fï lrorh fya;=fjka Tyqf.a rdcldÍ lghq;=o wv, lr.;a w;r Tyq B<`.g fhdodf.k ;snqK meßia yd ueâÍâ ixpdro wj,x.= lr ish rg n,d .uka lrkq we;s nj weußldj ksfõokh lr we;'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter