HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

How to Express Your Feelings to the One You Love  


oefkk wdof¾ ys;g jÈk f,i mjik yeá

wdorh hkq fndfyda fofkla ú¢kak leu;s jQ fohla' ish w;aoelSï miq;, wkqj we;efula wdorhg ffjr lrhs' wdorh hkak .eUqßka l;d l< yels ud;Dldjla' úúO mqoa.,hska újOdldrfhka wdorh olajk w;r ;jflla úúOdldr j wdorh ,nd .ekSug W;aiql fjhs'

fndfyda fofkla wdorh iïnkaOfhka olajkafka b;d
iqkaor woyils' we;efula wdorh ms<sn| l;d lsÍug mjd olajkafka oeä reÑl;ajhls' wdorfhka mrdo jQ we;efula miq lf,l ish w;S;h ms<sn| isys lr i;=gq úh yels ia:dkhl isà' ta wdorh Tjqkag oeã iñm;djhla fuka u wdorh Tjqkaj ld,hla mqrd Ôj;a lr jQ neú‚'wjxl j wdorh lsÍfï § jhia fNaohla" ,iaik wj,iaik " Wi uy; lsisjla wjYH fkdjk nj fndfyda fofkla mjihs' tfy;a tjeks lsis fohla n, fkdmdhS kï ienE fmïj;=ka úril ù fjkajkafka uka o hkak kef.k m%Yakhls' tfia u wdorh lsÍfï § tlsfkld fyd¢ka .e<mSu wksjd¾h fõ' th tfia fkdjqKfyd;a .eg¿ iy.; ;;a;aj Woa.; fjhs'

wdorh lsÍfï § fmïj;=ka isysjgk ;E.S fnda. i|yd ,nd fokafka iqúfYaIS ia:dkhls' ta w;r úis;=re NdKav" r;%ka" u,a l<U" fpdla,Ü" we÷ï me<÷ï i|yd by< ia:dkhla ysñ fjhs'

my; oelafjkafka úúO rgj, wdorjka;hska wdorh olajk wdldrh iy ta i|yd úreoaO md¾Yjh m%;spdr olajk wdldrhhs'http://imagizer.imageshack.us/a/img538/235/D9UJdU.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img673/7378/iTw6jH.jpghttp://imagizer.imageshack.us/a/img538/7191/dVeSqb.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img673/9816/bI7YJk.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img537/3149/J8qhwx.jpgRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter