HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ksjdij,g mek ldka;djka ia‌m¾Ilr,d udÜ‌gq


fydalkaor m%foaYfha mÈxÑ ldka;djka ìh.kajñka rd;%S ld,fha ksjdij,g we;=¿ ù ksodisák ldka;djkaf.a YÍr ia‌m¾Y lrñka ksfjia‌j,
foam, fidrlï l< mqoa.,hl= fmf¾od ^12od& rd;%S .ïjdiSyq úiska fldgq lr f.k w;=re.sßh fmd,sishg Ndr § we;'ielldr tu mqoa.,hd l=reKE., m%foaYfha mÈxÑlrefjl= njg f;dr;=re wkdjrKh ù we;s w;r tu mqoa.,hd rcfha fiajlfhl= nj mjiñka fydalkaor m%foaYfha ksjil ldurhla‌ l=,shg f.k mÈxÑj isg fidrlfï fh§ we;ehs fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

m%foaYfha ck;dj ìhg m;a lrñka udi lSmhl isg fufia fidrlï yd ldka;d w;jr ms<sn| meñKs,s ,eî ;snQ neúka fmd,sish m%foaYfha ck;dj oekqj;a lr úuis,su;aj isák f,i Wmfoia‌ ,nd § ;snQ neúka .ïjdiSyq úiska uqr ixpdrhla‌ l%shd;aul lr ;sìKs'

ta wkqj fmf¾od ^12od& rd;%S ksjil fldkal%SÜ‌ jy,hla‌ u; ie. ù isá iellre w;gu wiq lr .ekSug m%foaYjdiSkag yels úh'

isoaêh iïnkaOfhka mÍla‍IK mj;ajk w;=re.sßh fmd,sish iellre Bfha ^13od& wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter