HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

HOT NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fmdai;a fjkak r;sfhys .ef,kak Tfí  Tfí  ,sx.sl Ôú;h Tn Wmhk uqo,a m%udKh yd ksh; iy iïnkaOhla ;sfnkafka oehs Tn lsisúfgl;a l,amkd lf<ao @ ksh; jYfhkau jeämqr ,sx.sl l%shdj,sfhys ksr; jk mqoa.,hka tfia fkdjk whg jvd jeä
uqo,a m%udKhla  bmhSug iu;a nj kj;u wOHhklska fy<s fjhs'flaïn%sÊ weka.a,shd ilska iriúfha wd¾:sl úoHd{ wdpd¾h ksla v%hsolsia  .%Sl jeishka 7500la iïnkaO  lr .ksñka Tjqkaf.a ,sx.sl Èúh yd jD;a;Sh l%shdj,sh ms<sn|j wOHhkh lf<ah' tys§ fy<sjQfha jeäjYfhka r;s l%Svdfjys ksr;jkakka tfia fkdlrk whg  jvd  id¾:lj uqo,a Wmhk njhs'

jhi 26;a 50;a w;r mqoa.,hka inkaOfhka fï ;;ajh úfYaIs;h' ,sx.sl l%shdj,sh" iqj;dj fukau Ôjk ;;ajfhys Wiia m%ñ;sh;a" hyidOkh yd m%S;su;a nfõ nefrdañgrhla  yd iudkúu fuhg fya;=j nj v%hsolsia  fmkajd fohs'

fï idOl fkdue;s úg Tjqyq yqfol,d fj;s' iudc ldkaidj  yd wd;;shg ,la fj;s' fuh Tjqkaf.a lshd Ôú;hg n,mdhs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter