HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Harin Fernando  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wefÛa uhs,a fl<ska fjkjd $ ffu;%S&uyskao yuqj .ek yÍka lshk l;dj

ffu;‍%S & uyskao idlÉPd miq.sh ckdêm;sjrKfha§ m‍%ldY jQ cku;hg myr .eiSula nj tlai;a cd;sl mlaIh mjihs'

W!j m<d;a uy weu;s yÍka m‍%kdkaÿ uy;d fld<U§
wo meje;a jQ udOH yuqjl§ lshd isáfha fuh jxpd ¥IK fpdaokdj,ska fíÍu i|yd miq.sh wdKavqfõ ue;s weu;sjreka ork m‍%h;akhla njh'ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;sjrKhg bÈßm;afjñka oejeka; wNsfhda.hla ndr.;a nj;a"w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d ta fjkqfjka úYd, lemlsÍula l< nj;a"fiiq mlaI yd isú,a ixúOdko ta fjkqfjka Wrÿka nj;a Tyq lshd isáfhah' tlai;a cd;sl mlaIh n,y;aldrfhka wdKavqjla msysgqjd fkd.;a njo yÍka m‍%kdkaÿ uy;d mejiSh'

ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d iy ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w;r wo werô idlÉPd ish mlaIhg oefkk wdldrh ms<sn|j o yÍka m‍%kdkaÿ uy;d woyia m< lf<ah'

“ nhsfhda álla fmdâvla l,n, fjkak mq¿jka' fï Tkak oeka wmsg yß wdKavqjla tkjd" uyskao uy;a;h;a tkjd" ffu;%S uy;a;h;a wfma'' wmsg;a fmdä m%Yakhla ;sfhkjd' ckdêm;sjrhd hkafka tkafka úmlaI kdhlhd tlal" tfyu ke;akï t;=udg úreoaOj jev lrmq wks;a weu;sjre tlal' tal oelalu wmsg;a fmdä wefÛa uhs,a fl,skafjk .;shla ;sfhkjd'' ke;=j fkfuhs' kuq;a wms úYajdi lrkjd wfma .re ckdêm;s;=udj' t;=ud hkafka meyeÈ,s o¾Ykhl'” hkqfjkao mejiSh'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter