HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Green Tea Fat Burner Reviews  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Green Tea .ek Tn kqÿgq me;a; fukakojiu uykais fj,d yjig f.or .syska fyd| f;a tlla ìõju wefÕa wudre ke;a;gu ke;s fjkjd fkao@

f;a fndkak ljqre;a leu;shs' ta jf.au oeka oeka .%Ska à j,g we;s b,a¨‍u;a tkak tkaku jeä fjkjd'

.%Ska à lshkafka
YdÍßl jf.au udkisl l%shdldß;ajhg Wojq lrk jákd T!Iëh mdkhla' wjqreÿ oyia .Kkl isg meje;f.k tk f;a ksfrda.su;a Èúhla w;a lr §ug o iu;a fjkjd'.%Ska à Tnf.a udkisl wd;;sh ÿre lrkjd' ojfia úvdj ksjd .ekSug;a .%Ska à Wmldr fjkjd'

mshhqre ms<sld" mqriaÓ;s ms<sld we;=¨‍ ms,sld frda. j,ska Tn wE;a lr YÍrfha we;s mgl j,g ydks fkdfjk mßÈ ms<sld ldrl úkdY lsÍug .%Ska à j,g yelshdj ;sfnkjd'

.%Ska à ks;ru mdkh lsÍu ;=,ska ms<sld je<§fï m%jK;djh wvq lr .kak yelshdj ;sfnkjd'
Tn okakjdo @ yÈis wk;=re j,ska 42] la ldka;djkao 35] la msßñkao ñh hkjd' ldka;djka 23] la ish¨‍ f,v frda. j,ska ñh hkfldg msßñka 12]la tu fya;=fjka ñh hkjd'

yDo frda. j,ska ñh hk ldka;d m%;sY;h 31] la' th msßñkaf.a 22] la f,i igyka fjkjd' f,v frda yd yDo frda. j,g ‍.%Ska à fydo ‍T!IOhla jf.au thska Tfí ;reK nj /l § isrer ksfrda.su;a lsÍug Wmldr fjkjd'

yß; f;a isref¾ nr wvq lrkafka le,ß m%udKh oykh lsÍfuka' Wfoag .%Ska à fldamamhlla mdkh lsÍfuka Tfí isrer yev yd ieye,a¨‍ lr .kak mq¿jka'

.%Ska à j, ;shk ;j;a úfYaI;ajhla fjkafka th fïoh yd iSks md,k lsÍuhs' isrerg wjYH fïoh rojd wys;lr fïoh bj;a lsÍfï n,h .%Ska à i;=fjkjd'Tn okakjdo .%Ska à Tfí isref¾ m%;sYla;slrKg Wmldr fjk nj' ffjria yd nelsàßhd kdYlhlao fjkjd‍' .%Ska à mdkh lsÍfuka frda. ksjdrKh fjkjd jf.au frda. je<§fuka Tnj wdrlaId lrkjd'

.%Ska à Tfí YÍrh ksfrda.su;aj ;nkjd jf.au Tfí rej /l .ekSug Wojq lrkjd' ks;ru .%Ska à mdkh lsÍu ;=<ska rEula nj /l .ekSug yelshdj ‍;sfnkjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter