HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Geetha Kumarasinghe Troubles in School at Elpitiya  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uq,a .,a ;sífn wms
újD; lrkafk fjk ljqrej;a

.S;d mr, fjhs (video)


fmf¾od .d,a, - we,amsáh wdkkao úoHd,fha ;dlaIK mSG f.dvke.s,a, újD; lsÍu i|yd mej;s W;aijfha§ m<d;a  iNd uka;%SkS .S;d l=udrisxy meñK we;s lrk ,o l,n,h ksid oeä WKqiqï ;;a;ajhla u;=jqKd'
ckudOH wud;H .hka; lreKd;s,l uy;df.a m%Odk;ajfhka mej;s
tu W;aijhg wdrdOkhla fkdue;sj meñ‚ .S;d weu;sjrhd wi< nf,ka jdäjQ w;r miqj n,y;aldrfhka l:djla b,a,df.k
mdi,a <uqka bÈßfha m%ldY lf<a
zuuhs fï úoHd.drhg uqo,a ,nd .;af;a' ysgmq ckdêm;sg" ysgmq wOHdmk weue;sg lshd m%;smdok ,nd .;af;a ta;a iure M,lfha uf.a kuj;a kE' ug l;djlaj;a kE'wls, úrdÊf. b,a,Sulg fïl yeÿj lsh, mÜgm,a fndre od, ;shkjd' wvq ;rfu ug fïlg wdrdOkh lf<;a kE' fïjd foaYmd,kfh tk tk tldf. we`f.a jyk uelalkaf.a jev'Z hkqfjks'
wk;=rej .S;d ish l;dj wjika lr w;a nE.h o /f.k fõ.fhka msgj .shd'
wud;H .hka; lreKd;s,l W;aij iNdj wu;ñka lshd isáfha" foaYmd,k mlaI fjkiaù n,hg m;aùu ck;d leue;a; u; isÿj we;s nj;a ta ksid fujeks w;a±lSï ú|kakg isÿúh yels nj;a kuq;a mdi,a isiqka fjkqfjka ´kEu rchla jev lrk ksid mdi,a ;=<g foaYmd,kh /f.k fkdhdu ldf.a;a j.lSu njhs'
.S;d W;aijhg meñKs yeá yd l;dj meje;ajQ yeá ùäfhdaj my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter