HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Driving Test Complex will be Ready in Werahera  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

RMV v%hsúka fgiaÜ tl
ñka miq fõryer we;=f,a g%ela tll

CCTV fudksg¾ ßfmdaÜ tllskq;a
mdia fjkak ´k¨ßhÿre n,m;% ,nd.ekSu i|yd whÿï lrk mqoa.,hskag fudag¾ r: m%jdyk fomd¾;fïka;=j u.ska mj;ajk m%dfhda.sl mÍlaIKh fï olajd isÿjkafka fmdÿ ud¾. j,§h' fõryer ;sfnk fomd¾;fïka;= ld¾hd,h ish
mÍlaIK i|yd fld<U fydrK 120 ud¾.h fhdod.kakd w;r fld<ôka neyer ld¾hd,o Bg hdno ud¾. j, flá ÿrla fudag¾ r: mojkakg lshd  n,m;% ,nd§u úNd. lrkq ,nhs'kuq;a fuu l%uh id¾:l fkdjkafka iEu whÿï lrefjl=u tl iudkj úNd. fkdùu;a ud¾. kS;s j,ska b;d iSñ; m%udKhla muKla wyUq f,i mÍlaIdjg ,lalrkakg isÿùu;a ksidh' fuhg úl,amhla f,i fudag¾ r: m%jdykfomd¾;fïka;=fõ fõryer m%Odk ld¾hd,h we;=f<a wlalr ;=kyudrl N+ñ Nd.hl fï Èkj, bÈfjñka mj;sk ßhÿre mÍlaId lsÍfï Odjk m:h fuu mÍlaIK i|ydu fjku ks¾udKh lrk ,oaols'

remsh,a ñ,shk 93 l jHdmD;shla jk fuh wÈhr ;=kla hgf;a bÈjk w;r ;j udi 7 lska muK fuys uQ,sl jev wjika jkakg kshñ;h'
ta wkqj ,nk 2016 jif¾ isg ßhÿre n,m;% ,nd.kakg fõryerg tk whg mÍlaIKhg fmkS isáh hq;=jkafka ;%sfldaKdldr f,i ks¾udKh lr we;s kj Odjk m:fha§h'

fuu Odjk m:fha jx.=" l÷" m,a,ï wd§ úúO yev;, we;s nj;a ud¾. kS;s j,g wod< ish¨u ldrKd mÍlaIdjg ,la l< yels nj;a lshefõ' fuu m:h mqrdu iïmQ¾Kfhka iSiSàù má.; lsÍï isÿ lrk nj;a ta u.ska n,m;% mÍlaIKh ks,Odßfhl= úiska isÿ lrkjdg wu;rj iSiSàù jd¾;dj u.ska kej; mÍlaIdjg ,lalsÍulao isÿjk nj;a mejfia' ks,OdÍkag w,a,ia ,nd§ mÍlaIK iu;aùug fuu l%uh hgf;a wmyiq jk w;r cd;Hka;r m%ñ;sh hgf;a ßhÿre n,m;% ,nd§ug yelshdjo ,efnkq we;'

fuu m:h fõryer újD; lsÍfuka miqj l¿;r yd uykqjro fujeks m: bÈlsÍug fudag¾ r: m%jdyk fomd¾;fïka;=j ie,iqï fhdod we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter