HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Beautiful Girls  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

,iaiku lkHdjka fjkafoaishg

ISIS ;‍%ia;hska ;uka úiska w,a,d .kakd w,xldr;u lkHdúhka by< ñ,lg wf,ú lsÍu i|yd W;=re isßhdfõ rlald k.rh fj; hjk nj wkdjrKh ù ;sfí'

,sx.sl wmrdO ms<sn| f;dr;=re /ialsÍu i|yd isßhdj" brdlh" ;=¾lsh" f,nkkh yd fcda¾odkfha ixpdrh l<
wr., ;=< ,sx.sl ysxikh ms<sn|j tlai;a cd;Skaf.a uyf,alïjrhdf.a úfYaI ksfhdað; fihskdí nka.=rd mjid we;af;a bidä cd;sl ldka;djka fuu ,sx.sl wmrdOhkag úfYaIfhka ,lajk njhs'gla*sß igkaldóka úiska .ïudkhlg myr§ w,a,d.;a úg ;reKshka ksrej;a lr Tjqkaf.a lkHdNdjh yd YdÍßl ,la‍IK igyka lsÍfuka miqj jy,a fj<|fmd< fj; ksl=;a lrk nj mejfia'

tf,i w;am;a lr.kakd w,xldr;u lkHdúhka rlald k.rh fj; hefjk w;r ISIS kdhlhskag Tjqka ñ,§ .ekSu i|yd uq,skau wjia:dj ,nd§fuka wk;=rej tó¾ jrekag;a bkamiq igkaldókag;a ish wjia:dj ysñjk nj nka.=rd fy,s lr we;'

tla .eKqïlrejl= idudkHfhka ksrej;a ;reKshka 3-4la muK ñ,§ .kakd w;r udi lsysmhlska miq Tjqka h<s wf,ú lrk nj mejfia'

fuu fÄockl brKfuka ksoyia ùu i|yd ;reKshka ish ysia wdjrKfhka f., isrlrf.k ñh.sh miq we;eï m‍%foaYj, ldka;djkag ysia wdjrK me<£uo ;ykï lr we;s nj jd¾;d fõ'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter