HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

A series of laws to the National Flag  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


cd;sl fldähg kS;s ud,djla

cd;sl fldäh Ndú;h ms<sno Í;s ud,dj, kS;s ud,djla njg m;a lsÍug;a úlD;s fldä ksIamdokh lrkakkag tfrysj;a mshjr .ekSug lghq;= lrk nj iajfoaY lghq;= wud;HxYh mjihs'


tu wud;HxYfha miq.shod mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha yd iajfoaY lghq;= wud;HxYfha ks,OdÍyq msßila iu. meje;s idlÉPdfõ§ fuu ;SrKh f.k we;'Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh úiska iïu; lr we;s SLS 693•1985 orK msßú;rhkag mgyeksj úúO wdh;k u.ska cd;sl fldäh ksIamdokh flfrk nj;a" tajd úúO wjia:dj, Ndú; flfrk njg;a meñKs,s ,eî ;sfí'

tjeks fldä ksIamdokhg fyda Ndú; lsÍug tfrysj .;hq;= l%shd ud¾.  tys§ idlÉPd úh'

fï iïnkaOfhka mdßfNda.sl lghq;= wêldÍ mK; hgf;a fr.=,dis mekùug;a" Bg wod, .eiÜ m;%h läkñka ksl=;a lsÍug;a fuu idlÉPdfõ § ;SrKhlg t<eôK' Bg wkqj cd;sl fldä ksIamdolhskag wod, fr.=,disj,g wkqj lghq;= lsÍu i|yd udi 06 l iyk ld,iSudjla ,nd §ug;a" bka wk;=rej o tjeks úlD;s fldä ksIamdokh flfrk wdh;k fjf;d;a tajdg tfrysj mdßfNda.sl lghq;= wêldßh yryd kS;suh mshjr .ekSug;a fuys § ;SrKh úh'

óg wu;rj §¾> ld,Sk mshjrla jYfhka cd;sl fldäh m%o¾Ykfha § wkq.ukh l, hq;= fr.=,dis ix.%yh kS;s ix.%yhla njg m;a lsÍfï leìkÜ m;%sldjlg iajfoaY lghq;= wud;H fcdaYma uhsl,a fmf¾rd uy;d fï jkúg w;aika ;nd we;'

1986 jif¾ § iïmdokh lrk ,o Í;s ix.%yhg wkqj cd;sl fldäh m%o¾Ykfha § wkq.ukh l, hq;= mshjr olajd ;sfí' fuh Í;s ud,djla muKla jk w;r" leìkÜ wkque;sfhka wk;=rej cd;sl fldäh m%o¾Ykfha § wod, kS;s fkd;ld yßkakkag tfrysj kS;suh l%shdud¾. .ekSfï m%;smdok ia:dms; flfrkq we;s nj iajfoaY lghq;= wud;HxYh lshhs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter