HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

A California woman describes her descent into anorexia  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

isyska isrerlg isysk uejQ iqrEmS ks<shg w;ajQ brKu!

isyska isrerlska hqla;ùu fndfyda ks¾msldjkg we;s isyskhls' tu isyskh Tiafia f.dia Ôú;fhka jkaÈ f.ùug mjd isÿjk ;reKshka wo wmuK fõ' ol=Kq
le,sf*dakshdfõ ks,shla f,ig m%lg 37 yeúßÈ fp,a *drElao Ôú;h;a urKh;a w;r igkl ksr;jkakg isÿj we;af;a isyska isrerla ysñlr.ekSfï wruqfKka hq;=j isÿ lrk ,o wdydr md,kh ksidfjks'fp,a  wEfkdfrxbw fk¾fjdi kï frda.S ;;ajfhka mSvd ú¢kq ,efí' flÜgq isrerla ,nd.ekSfï wdYdfjka fmf<k we;eï ;reK ;reKshka f.dÿrejk fuu frda.h we;sjkafka YÍrh uy;aùug we;s wêl ìh fya;=fjka flÜgqùu wruqKq lrf.k È.ska È.gu wdydr m%;sla‍fIam lsÍu fya;=fjks' wEfkdfrxbwhkq wjidkfha urKh olajd ÿrÈ. hd yels ;rï m%n, frda.S ;;a;ajhls' ukao wdydr m%;sla‍fIam lsÍu YÍrh wêl f,i lDIùug muKla fkdj yDoh iy jl=.vq wd§ wjhjhkaf.a l%shdldÍ;ajgo iDcqju n,mEï we;slrk neúks'

rd;a;,a lsysmhlska nr wvqlr.ekSug f.dia th mqreoaola ùfuka wk;=rej wehg fuu frda.S ;;ajh je<£ ;sfí' fï fya;=fjka wef.a ieñhdo lshdfjka bj;aù whf.a jevlghq;= i|yd iydh ùug bÈßm;aù ;sfí' ;j ÿrg;a ffjoH m%;sldr i|yd uqo,a tla rialr.ekSu i|yd weh úiska ùäfhdajla wka;¾cd,hg uqodyer we;s w;r th fndfyda fokdf.a wjOdkhg ,laj ;sfí'


tu ùäfhdaj n,kak my;ska'

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter