HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Vigneshwaran  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

hdmfka weú;a rks,a udj u. weßhd & ú.afkaYajrkauq,;sõ Èia;%slalfha miq.sh od ^02& Y,Hl¾u ixlS¾Khla yd f,a nexl=jla újD; lsÍfï W;aijfha§ uy weu;s ú.afkaIajrka fufia lshd we;'

kj wdKavqfõ w.ue;sjrhd iuÛ ug ;sfnk wkjYH újdoh
l=ulaoehs lshd Tyq is;kakg mq¿jka'ck;dj o ta nj is;kakg mq¿jka' hula isÿùug fmr th úi£ug fm<ôh hq;=hs'
miq.sh Èkl w.ue;sjrhdf.a hdmkh ixpdrh ms<sn| ug

 

wdrdOkdjla ,enqKd' tu wdrdOkdj
tjd ;snqfKa ud okakd frdais fiakdkdhl uy;añhhs' kuq;a w.ue;sjrhdf.a ld¾hd,fhka wdrdOkdjla ,enqfKa keye'
w.ue;sjrhd ;u ixpdrh ms<sn| wm iuÛ idlÉPdj lf<a keye' Tyq fjkqfjka tu wdrdOkdj lr we;af;a Tyqf.a ksfhdað;jrfhla' fuhg fya;=j l=ulao@ ;u mlaIh ;yjqre lsÍu iy ld¾hd, újD; lsÍu we;=¿ iïmq¾Kfhkau th foaYmd,k ixpdrhla jqKd' ud uyck ksfhdað;fhla" w.ue;sjrhdf.a ixpdrhlg iyNd.S fkdùu iïnkaOfhka ud yg úfõpk t,a, ùu idOdrK keye'
wfma u; .egqï we;s jQfha W;=f¾ ;sfnk tla yuqod l|jqrlaj;a bj;a lrkafka ke;ehs lshd w.ue;sjrhdmejeiQ od isghs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter