HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

The Many Health Benefits of Avocado  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

w,sfmar ye.Sï fukau ,sx.sl ;Dma;sh;a jeälrhsudkj b;sydh mqrdu .eyekq msßñ fíohlska f;drj w;sYhskau w.h l< rij;au m,;=rls w,s .eg fmar' w,s .eg fmar iïnkaOfhka mj;sk leue;a; yd tys we;s
iqúfYaIs;ajhka .ek mÍlaIKhla l< iajNdúl wdydr ms<sn| úfYaI{ jßhl jk wfußldkq cd;sl ud¾;d fydmalskaia"
weh úiska iu ixialdrl;ajh oerE the new intercourses: an aphodisiac cookbook a lD;sfhys w,s .eg fmar ,sx.sl fm<Uqula we;s lrk jdðlrk T!Iëh .=Khlska hq;= uyd¾> m,;=rla nj i|yka fldg we;'úfYaIfhkau mqoa., ye.Sï jvd;a ixfõ§ ù wdor”h ye.Sï my,ùu flfrys jeä n,mEula isÿ lsÍug w,s.eg fmar j,g yels nj weh fmkajd fohs' tfukau w,s.eg fmar l%Sïlr YÍrfha .e,aùfuka iu ixfõ§ yd iquqÿ ùu rEm,djkH .ek Wkakÿ jk ljqre;a okakd fohls' fydmalskaia fmkajd fokafka w,s fmar j,ska kshu .=Kh ,eîug kï th wdydrhg .ekSfï§ rg lcq" ls;=,a meKs wd§ jdðlrk .=Khkaf.ka hq;a fjk;a oE iu. i,dohla f,i ilid .ekSu jeo.;a njh'

wdhq¾fõohg wkqj w,s.eg fmar flÜ‍gq wh uy;a lrkakg iu;a m,;=rls' weÛ isis,a lrjkakls' nv oeú,a, kikakls' f,a jvjkakls'ifï frda. j,g .=K odhlh' ysifla jvjhs' wêl f;,a iys; wdydrhla jQjo fldf,iafg%da,a jeäùu flrys n,mEula ke;'

Y%s ,xldj fj; fuu fnda.h yÿkajd ÿka jljdkqj ljodo hkak ksYaÑ;j mejish fkdyels jqj;a w,s.eg fmar furgg yÿkajd §fï wjia:djla ms<snoj m<uqjrg jd¾;d lr we;af;a 1927 jif¾§h' flfia jqjo jir 250lg jvd fmr hq.fha§ ,kafoaiSka iu. furgg w,s.eg fmar meñfKkakg we;ehs úYajdi flf¾'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter