HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Notice Issued To 27 Individuals For Protest Near Bribery Commission  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fukak ;j;a cvmd,k ysj,a jevla

f.dagdNh rdcmla‍I uy;d w,a,ia fyda ÿiK fldñIka iNdjg le|ùu iïnkaOfha tu fldñiu bÈßmg wêlrK úfrdaO;d fkd;ld úfrdaO;djfha kshe¿kq md¾,sfïka;= uka;‍%Sjreka oi fofkl=
Nsla‍IQka jykafia,d we;=¿ ;j;a uyck ksfhdað;hla lsysm fofkl=g wêlrKh yuqfõ ,nk uehs 08 jk Èk fmkS isák f,i fkd;Sis ksl=;a lr ;sfí'
,nk ue;s 08 jkod l=reKE.,§ uyskao rdcmla‍I uy;d fjkqfjka meje;afjk <sho iqodkï lr we;s w;r tÈk wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd we;s ish¨ fokdu uyskao msf,a msßi fõ'
tfia wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i ksfhda. lr we;s msßi fufiah'Nsla‍IQka jykafia,d

mQcH jákdmy fidaudkkao ysñ
mQcH uqre;af;aÜgqfõ wdkkao ysñ
mQcH ueof.dv wNh;siai ysñ
mQcH b;a;Elkafoa ioaOd;siai
mQcH .,fndvw;af;a {dkidr ysñ

md¾,sfïka;= uka;‍%Sjreka

v,ia w,ymafmreu
cdkl m%shka; nKavdr
frdIdka rKisxy
nkaÿ, .=Kj¾Ok
ir;a ùrfialr
WÈ; f,dl= nKavdr
chka; legf.dv
ùrl=udr Èidkdhl
.dñ” f,dl=f.a
tia'tï pkao%fiak

niakdysr m<d;a m%Odk wud;H m%ikak rK;=x." m<d;a uka;%Sjreka jk Woh .ïukams," frdc¾ fifkúr;ak hk whgo fuu ksfhda.h ksl=;a lr ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter