HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

New Year celebrations  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

riaidj ksid uy mdf¾ wjqreoao iurmq wh fukak


uq¿ ,xldju wÆ;a wjqreÿ isßfhka nenf,oa§ Tjqka yd tlaj wÆ;a wjqreoao i;=áka iurkakg fkdyels jQ msßila n;a;ruq,a, fi;aisßmdh bÈßmsg wo § isáhd'  ta" ud¾. ixj¾Ok wêldßfha fiajh lrñka
isáh§ lshd wysñ jQ msßila'   ud¾. ixj¾Ok wêldßfha fiajh lrñka isáh§ kj rch n,hg m;aùfuka miqj fiajh w;a ysgjQ 135 fofkl= n;a;ruq,a, fi;aisßmdh bÈßmsg Èk 41la wLKav i;H.%yhl ksr;j isákjd' l<ukdlrK iyldr" mÍlaIK iyldr we;=¿ fYa%Ks .Kkdjl fiajlhska Bg wh;a' ud¾;= 31jkodjk úg Tjqka h<s lshdfõ msysgqjk njg uyd ud¾. wud;Hjrhd fmdfrdkaÿ ù ;snqK;a Tjqkag ;ju;a ish lshd ysñ ù keye' i;H.%yfha ksr;j isák fiajlfhl=f.a ujlao wm iu. fufia lshd isáhd'uf.a orejd weú,a,d udi follg lsÜgqhs' wjqreoaog ug f.or b|,d lsßn;a Wh,d lkak neye' mq;dg fkdlshd ;uhs fu;kg wdfõ' uu wykafka fï weu;s;=ud,d fu;kska hkjd tkjd' fï <uhs bkakjd oelafla keoao lsh,d'

wÆ;a wjqreoao Wodjk fudfydf;a;a fi;aisßmdh bÈßmsgu § isákakg isÿ jQ fiajlhska msßi ,sm .sks fu<ùfï kel;g .sks fud<jd fldia ;eïnQ w;r tu wjia;djg meñKs niakdysr m<d;a iNdfõ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;%Sjreka msßila f.k wd ri leú,s iy lsßn;a Tjqka w;f¾ fnod ÿkakd'

tu wjia:dfõ§ rdjKd n,h ixúOdkfha le|jqïlre mQcH b;a;Elkafoa ioaOd;siai ysñhkao jevu l<d' fï r;s[a[d yඬ wefykjd' yeu;eku ta wefykafka f.j,aj, lsßn;a Whkak wdrïN lrk kel;a fj,djhs' ta fj,dfõ§;a fï orefjd yeඬQ l÷,ska f.j,aj,g hkafka ke;=j fï fgkaÜ tlla hgg fj,d bkafka Tjqkaf.a lshdj fokak lshk b,a,Sug' fï lshd ,nd fok ;=re wud;HdxYfha jev lrkak wms bv ;shkafka keye' ta ksid lî¾ yISïg lshkjd lreKdlr,d fï m%Yakhg ueÈy;a fjkak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter