HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

How to get a flat stomach without going to the gym - just by using a piece of STRING  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

tl kQf,ka nv wvq lr .kak yeáfldhs ;rï uy;a jqk;a fndfyda fokdg ;sfnk f,dl=u m%Yafka ;uhs nv''

b;ska nv wvq lr.kak ´ku fohla lrkak wfma ldka;dfjda jf.au msßñ;a leu;shs' fudlo lsisu we÷ula ,iaikg w¢kak nE' fudl wekao;a yß le;g nv biairyg fkrd tkjd'
Th úÈfha tl tl m%Yak'fï lshkak hkafka nv wvq lr.kak f,aisu l%uhla .ek' Tn úiajdi lrkjo tl kQ,la u.ska Tng fid÷re isrerlg ysñ lï lshkakg mq¿jka'

ieñ ud¾f.da kï fN!:Ñls;ail jßhla fï .ek lrk ,o mÍlaIKhlska ;uhs fï l%uh .ek fidhd .;af;a'

weh mjik wdldrhg fndfyda fokdf.a nv jeä fjkak fya;=j jerÈ bßhõ' b| .ekSfï§ ysg .ekSfï§ jf.au weú§fï§ Ndú;d lrk jerÈ bßhõ ksid Worh wjg udxY fmaYs t,a,sulg ,la fjkjd'

fï i|yd Tn ksjerÈ bßhõjl ;nd .kakg tl kQ,lg yels nj weh lshd isákjd'

uq,skau Tfí Wor udxY fmaYs yryd hk mßÈ isyska kQ,la wÈkakg ´kE' fuh Tn jev lrk ksoyfia bkak weúÈk ´ku fj,djg lrkak mq¿jka' tu kQ, 50% muK weo .eg .ikakg ´kE'

oeka Tfí udxY fmaYs bfíu ixfldapkh fj,d' fï u.ska Tnj ksjerÈ bßhõjl isàug fmd<Ujkjd' Tng Èkh mqrdu jqk;a lsisu lrorhla ke;sj fï foa lrkak mq¿jka'

jerÈ bßhõ ksid we;s jk fldkafoa wudre jf.a úúO frda.dndO .Kkdjlg fuh fyd| úi÷ula nj weh lshd isákjd'

fï oelafjkafka ta iïnkaO ùäfhdajhs
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter