HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

hot news  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

m%isoaO nd,sldfõ fmd,sia Èh‚hg ysßyer lrdg .=rejßh w;awvx.=jginr.uqj m<df;a fmd,sia ia:dkd êm;sjrhl=f.a Èh‚ hlg ks;r wvkaf;aÜgï l< nj lshk fld<U m%Odk fmf<a nd,sld úÿy,l .=rejßhl fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYh u.ska Bfha ^09 jeksod&
w;awvx.=jg f.k we;'
10 jeks jif¾
bf.kqu ,nk tu Èh‚h úiska fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYhg lrk ,o meñ‚,a,la úu¾Ykh lsÍfuka miq fï .=rejßhka fofokd w;awvx.=jg f.k we;'.=rejßhka fofokdf.ka jk mSvd bjid.; fkdyels jQ ;ek Ôú;h .ek l,lsÍ fuu Èh‚h weh bf.kqu ,nk úÿyf,a ;Ügq f.dvkeÕs,a,lska mekSug iQodkï jQ wjia:dfõ fiiq isiqúhka úiska fírdf.k we;ehs o fy<súh'

fuu .=rejßhkaf.ka ld,hl isg t,a, jk mSvdjka ksid oeßh udkisl mSvkhlska fm<S we;ehs o mejefia' isiqúh m%;sldr i|yd fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lr ;sfí'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter