HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dr.Lester's 96th Birthday Celebration  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

f,iag¾g 96hs


ish Ôjk uf.a wkQ yh jeks ckau Èkhg md ;enQ wdpd¾h f,iag¾ fÊïia mSßia uy;d miq .sh ishjfia fï rfÜ ìysjQ fYaIaG;u ,dxlsl mq;%‍fhl= nj ckudOH md¾,sfïka;= lghq;= yd wdKavq mlaI m%Odk
ixúOdhl .hka; lreKd;s,l uy;d mejiSh'

weue;sjrhd fï nj mejiqfõ oekg jfhdajDoaOj miqjk m%ùK;u Ñ;%mg wOHlaI jrfhl= jQ wdpd¾h f,iag¾ fÊïia mSßia uy;df.a ckau Èkhg iqn me;=ï tlalsÍug ta uy;d mÈxÑj isák fld<U 5"wdpd¾h f,iag¾ fÊïia mSßia udjf;a msysá ta uy;df.a ksfjig meñK iqn me;Sfuka wk;=rej udOHfõ§ka wu;d l< l;dfõ§h'
fuys§ Wmka Èk flala f.äh lemS‍fï wjia:djgo tlajQ weue;sjrhd f,iag¾ ‍fÊïia mSßia uy;d fj; uqo,a fpla m;lao mß;Hd. flf<ah'

f,iag¾ fÊïia mSßia ue;s;=udf.a ìßh iqñ;%d mSßia ue;s‚h"Ñ;%mg ixia:dfõ iNdm;s §md,a pka¾‍o%r;ak" m%ùK l,dlre úfÊr;ak jrldf.dv uy;ajre we;=¿ l,dlrejka msßilao fuu wjia:djg tlaù isáhy'

 

 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter