HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

drinking water on empty stomach is very good  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

.eiag‍%hsáia fyd| lrk cmka c, m‍%;sl¾uh


cmdkfha ckm%sh iajNdúl m%;sl¾uhla jk c,h Ndú;d lsÍfï l%ufõohla wo f,dalfha l%ufhka ckm%sh fjñka mj;S' fuu l%ufõoh u.ska frda. rdYshlg ms<shï fiúh yelsh' fuh
úoHd{hska úiska m¾fhaIKj,ska mjd Tmamq lr we;'

ysiroh" weÛm; fõokdj" yDo l%shdldÍ;ajh wvmK ùu" wd;rhsàia" yDo ixfldapk iS>%;djh jeäùu" Yajdikd,sld m%odyh" weia;aud" CIh frda.h" jl=.vq iy uq;%d wdndO" jukh" mdpkh" w¾Yia" Èhjeähdj" u< noaOh" ish¿ wCIs frda." .¾NdI wdndO" ms<sld" Tima fodaI" lK kdiy yd W.=r yd iïnkaO fodaI we;=¿ frda. ilg fuh m%;HCI m%;sl¾uhla fõ'Ndú;d lrk wdldrh

WoEik wjÈ jQ ú.i fjk;a lsisÿ wdydrhla fyda mdkhla fyda .ekSug m%:u" o;a ue§ug fyda lg fia§ug o m%:u Èkm;d msßisÿ j;=r ñ,s ,Sg¾ 640 la mdkh lrkak'

bkamiq o;a ue§u isÿ lrkak' kuq;a úkdä 45 la .; jk ;=re lsisÿ wdydrhla fyda mdkhla fkd.kak'

úkdä 45 lg miqj Tng ´kEu wdydrhla fyda mdkhla idudkH f,i .kak'

WoEik" oyj,a fyda rd;%S wdydrfhka miq meh 2 la hk;=re lsisÿ wdydrhla fyda mdkhla fkd.kak'

Tn jhia.;" frda.S fyda úfYaI wfhla kï by; c, mßudj tljr fkdf.k l%ufhka jeä lrkak'wê reêr mSvkh Èk 30 la we;=<; o" .eiag%hsáia Èk 10 la we;=<; o" Èhjeähdj Èk 30 la we;=<; o wd§ jYfhka by; frda. md,kh jkq we;'

wd;rhsáia frda.Ska m<uq i;sh ;=< ;=kajrla muKla by; m%;sldrh lrkak' bka miq fojeks i;sfha isg idudkH mßÈ m%;sldrh lrkak'

jvd;a jeo.;a foh kï fuu m%;sldrfha lsisÿ w;=re wdndOhla fkdue;s ùu hs' Tn .kakd c, mßudj jerÿK o Tng bka ydkshla isÿ fkdfõ' ;j o fï i|yd Tng yqreùug wmyiq;djhla o we;s fkdfõ'

uq;%d lrk jdr .Kk iaj,amhlska jeä ùu iajNdúl hs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter