HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Cutlery Trouble in President - Farmers Meeting  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

f.dúhkag ye¢ .Eremamq j,ska ,kaÉ tl ÿka
ld.s,aia W;aijfha§
ckm;s ye¢ .Eremamq w;yÍ

ckm;s ffu;%smd,f.a m%Odk;ajfhka miq.shod nKavdrkdhl iïuka;%K Yd,dfõ meje;s ld.S,aia ireìu f.dú mqrjeis iïudk W;aijhg ,xldj mqrd isák f.dú f.ú,shka /ila iyNd.S jqKd'

fuu iïudk m%ofkda;aijfha§ j.dìï m%cd kdhlhska 18 fofkl= i|yd ckdêm;sjrhd w;ska iïudk ,enqKd'
meñKs ish,a,kag tÈk Èjd wdydrho ld.s,aia iud.u wkq.%yfhka ms<sfh, lr ;snqK w;r nqf*a l%uhg wdydr
fnod.kakg myiqlï i,id ;snqKd' ckdêm;sjrhd meñK isá msßi iuÕ
f.dia Èjd wdydrh i|yd tlaj ;snqfka fmda,sfï f.dia wdydr fnod .ksñks'

meñKs whg lkakg ;snqfka by< mkakfha fydag,hl lkakg fok wdldrhghs'
ixúOdhlhkaf.a fkdokakdlu fyda iud.fï ;;ajh wdrlaId lsÍfï wruqK ksid f.dú f.ú,shkag mjd wdydr .ekSug ;nd ;snqfKa yeÈ .Eremamqh' th Tjqkag  kqyqre jQfhka tu wjia:dfõ we;euqka Wvìu neÆ w;r wfhla jgmsg n,d isáfha ye¢ .Eremamq j,ska lkafka flfiao hkak fkdokakd wdldrhghs'

iuyre fkdikaiqkaj l=ula lruq±hs tlsfkld yd l:d lr ;snqKd'
fuh ÿgq ckdêm;sjrhd yekao iy .Eremamqj mfil oud w; fidaodf.k wdydr .ekSug mgka .;anj jd¾;d jqKd' th ÿgq f.dú f.ú,sfhdao ckdêm;sjrhd wkqj hñka ye`È .Eremamq mfil oud w;ska lEug mgka .;a nj miqj jd¾;d jqKd'

tu fjki ksid lEu fnokakg isá fiajlhska w;a fidod.kakg wjYH n÷ka tla tla fïi i|yd w¨;ska f.kajd ;enqjd'

  

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter