HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Actress Nadeesha hemamali to quit politics  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

k§Id fyauud,sg foaYmd,kh tmdfjhsckm%sh rx.k Ys,amskS iy fg,skdgH ksIamdÈld k§Id fyauud,s fukúh foaYmd,kfhka iuq .ekSug
;SrKh lr ;sfí'

miq.sh ol=Kq m<d;a iNd ue;sjrKfha§ ud;r Èia;%slalfha tlai;a cd;sl mlaI wfmalaIsldjl f,i bÈßm;a jQ weh tlai;a cd;sl mlaIfha ;reK yd l,d lghq;= iïnkaëldrl f,i miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a ch.%yKh fjkqfjkq;a l%shdldÍj lghq;= l<dh' flfia fj;;a j;auka foaYmd,kh iïnkaOfhka jk hï l,lsÍula ksid ;uka foaYmd,kfhka iuqf.k kej; jD;a;Shuh rx.k Ys,amskshla f,i l,d lghq;=j, ksr; jk nj weh wo Èk m,jk mqj;a m;lg  mjid ;sfí'
ta wkqj bÈß jir foll ld,hla weh mQ¾Kld,Skj l,d lafIa;%fha £ isák njo i|yka lr we;'tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ k§Id fyauud,s fukúh fufia o mjid we;'

uu jir follg foaYmd,kfhka iuq.;af;a' ol=Kq m<df;a uf.a wdor‚h ck;dj fjkqfjka ´kEu fõ,djl fmkS isákjd' Tjqkaj ug wu;l lrkak nE'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter