HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Woman jailed for 2 years for scribbling on Mirror Wall  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

legm;a mjqf¾ l=regq .E ;re‚h jir folla ysf¾g


iS.sßh legm;a mjqf¾ fldKav lgqjlska wl=re ,shQ uvl,mqj m%‘foaYfha ;re‚hg jir foll isro~qjula ,nd§ug oUq,a, ufyaia;%d;a" Èidúksiqre ixÔj ruHl=udr uy;d Bfha ^02od& kshu lf<ah'

fufia isro~qjï kshu jQfha uvl,mqj" is;akkaäys mÈxÑ" fm!oa.,sl l¾udka;
Yd,djl fiaúldjl jQ iskak;ïì WfoakS ^wjq'23& hk whgh'ish fiajd ia:dkfha msßila iu. iS.sß keröug meñ‚ fuu ;re‚h iS.sß legm;a mjqf¾ ish fldKav lgqfjka z;ekala Wohz hkqfjka bx.%Sis NdIdfjka ,shd legm;a mjqrg ydks lr ;sì‚'

miqj mqrdúoHd wdrlaIl ks,OdÍka fuu ;re‚h iS.sßh fmd,Sishg Ndr§ we;' iS.sßh fmd,Sish fuu kvqj f.dkqlr ;snq‚'

miq.sh kvq jdrfha§ oUq,a, jevn,k ufyaia;%d;a chïm;s r;akÈjdlr uy;d ;re‚h ßudkaâ Ndrhg m;alrñka legm;a mjqrg isÿj we;s ydksh h:d ;;a;ajhg m;al< yelso hkak mqrdúoHd jd¾;djla le|ùug ksfhda. lr ;sì‚'

tu  ksfhda.h wkqj mqrdúoHd jd¾;dj ^02od& Èk wêlrKhg ,eî ;sì‚' tys i|ykaj ;sî we;af;a kej; h:d ;;a;ajhg m;al< fkdyels njhs'

ta wkqj jro ms<s.;a ;re‚hg jir foll isro~qjï kshu flß‚'
^ tia lreKdr;ak &


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter