HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Walapane Road Fight  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ldka;djlg mreI jpfkka nekak ksid mdr ldmÜ lsß,a, .=á fl<shla jQ yeá & ùäfhda iys;hs

ud¾. ixj¾Ok lghq;a;la w;r;=r § j,mfka & l=U,a.uqj  m%foaYfha ck;dj iy tys ks,OdÍfhl= w;r wo ^12& .egqula yg .;a;d'


ta" bÈlrk ud¾.fha m%ñ;sh iïnkaOfhka m%foaYjdiSka" wod< fldka;%d;a iud.fï
ks,OdÍfhl=f.ka úuiQ wjia:dfõ§hs'
uykqjr & lkafoa ykaÈfha isg j,mfka yryd rd., olajd fuu ud¾.h ldmÜ w;=rd ms<silr lsÍfï lghq;= isÿ flfrñka mj;skjd' m%foaYjdiSka fpdaokdj jkafka" jx.= iys; ia:dkhla jk j,mfka & l=U,a.uqj m%foaYfha  bÈlsÍï lghq;= ksis m%ñ;shlg isÿfkdjk njhs'

ud¾.h wdikakfha we;s fuu ksjfia ysñlrejkag ysñ foam<" ud¾.h ms<silr lsÍfuka wysñ jqj o ta ioyd jkaÈ uqo,la fkdf.jd we;s njg o Tjqka fpdaokd lrkjd'

ta ms<sn|j ud¾.h ms<silr lrk iud.fï fcHIaG ks,OdÍfhl=g fï ms<sn|j meyeÈ,s l< wjia:dfõ§ we;s jQfha WKqiqï ;;a;ajhla'

tys ùäfhdaj my;ska'''


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter